Nová výzva na podporu energeticky úsporných opatření v podnicích

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 16. července 2019 v rámci programu Úspory energie V. výzvu. Podporuje opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie v podnikatelském sektoru, včetně využívání energie z obnovitelných zdrojů v podnicích. Žádat o podporu je možné od 16. září 2019 do 30. dubna 2020.

Míra podpory pro velké podniky dosahuje 30 % ze způsobilých výdajů, přičemž dotace na jeden projekt činí minimálně 500 tisíc korun a maximálně 380 milionů. Způsobilými výdaji pak jsou dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, inženýrská činnost, náklady na energetický posudek (který je nezbytnou přílohou žádosti), náklady na projektovou dokumentaci a organizaci výběrového řízení. 

Realizace projektů může probíhat výhradně mimo území hlavního města Prahy. Pozitivní je, že výzva neomezuje počet žádostí předložených jedním ekonomických subjektem. Výzva bude podporovat například tyto aktivity: 

  • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů,
  • zavádění a modernizace systémů měření a regulace (např. hardware a sítě včetně příslušného softwaru),
  • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod LED),
  • opatření ovlivňující energetickou náročnost budovy,
  • využití odpadní energie ve výrobních procesech,
  • instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy),
  • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky,
  • instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie).

Ministerstvo stanovilo v rámci výzvy pro jednotlivé podporované aktivity řadu specifických podmínek, například se nesmí jednat o samostatný projekt, ale aktivity musí být součástí jiného, komplexního celku.

Budete-li mít zájem, rádi vám poskytneme bližší informace, případně prověříme, zda program a další stanovené specifické podmínky vyhovují vámi plánovaným aktivitám.

Sdílet článek