Zpět na výpis

Nové informace GFŘ k oznamovací povinnosti podle DAC 6: praktická část

Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo nový seznam otázek a odpovědí k oznamovací povinnosti týkající se přeshraničních uspořádání (oznámení podle DAC 6). Shrnujeme nejzásadnější informace z praktické části otázek a odpovědí.

GFŘ uvádí k jednotlivým typům uspořádání následující postoje, z nichž plyne, jestli nastává povinnost oznamovat podle DAC 6:

Prodej podílu zahraniční mateřské společnosti v dceřiné společnosti jinému zahraničnímu subjektu. Prodej podílu v české společnosti mezi dvěma zahraničními subjekty definici přeshraničního uspořádání nesplňuje. 

Výplata dividend jako standardizovaná transakce. Výplata dividend sama o sobě není přeshraničním uspořádáním, pokud není jedním z účelů této transakce získání daňové výhody. 

Naplnění charakteristického znaku využití ztráty při přeshraniční fúzi. Fúze sama o sobě není přeshraničním uspořádáním. 

Kapitalizace pohledávky z titulu úvěru. Kapitalizace pohledávky podléhá oznamovací povinnosti pouze v případě, že jedním z hlavních účelů takového uspořádání je získání daňové výhody. Oznamovací povinnost může vzniknout v případě širšího uspořádání, kdy je cílem dosáhnout nižšího zdanění dividend oproti zdanění úroků.

Kruhové transakce. Charakteristický znak kruhové transakce je naplněn například v situaci, kterou popisuje následující schéma: Společnosti A a C jsou daňovými rezidenty ve stejné jurisdikci, zatímco společnost B je jako účelová osoba (SPV) daňový nerezident v této jurisdikci. V případě, že A vlastní B a ta je vlastníkem C, může docházet k pohybu aktiv v kruhu. Pokud budou takovým způsobem posílány finanční prostředky od A přes B do C za účelem přímých zahraničních investic, které mají  v zemi rezidence společnosti A zvýhodněný daňový režim, bude se za současného naplnění testu hlavního přínosu jednat o uspořádání podléhající oznamovací povinnosti. 

Téměř nulová sazba daně. GFŘ ve vztahu k charakteristickému znaku vyvedení příjmu upřesňuje, že za „téměř nulovou sazbu daně“ se považuje nominální sazba daně nižší než 1 %. 

Poskytnutí úvěru od mateřské společnosti z jiného členského státu. Za předpokladu, že jedním z jeho cílů není získání daňové výhody nebo se nejedná o bezúročný nebo nízkoúročený úvěr (viz níže v textu), obecně nepodléhá oznamovací povinnosti. 

Běžné obchodní transakce. Pokud nejsou součástí jiného složeného uspořádání, nepodléhají oznamovací povinnosti. 

Vícenásobné odpisování. Naplnění charakteristického znaku vícenásobného odpisování nemíří na situace, kdy majetek odpisuje jak zřizovatel, tak i stálá provozovna podle principů dané jurisdikce, pokud jsou k nim v jednotlivých jurisdikcích přiřazeny související příjmy. Vícenásobným odpisováním není myšlen ani prodej majetku do jiné jurisdikce, kdy jej nový vlastník následně začne odpisovat. Vícenásobným odpisováním může být naopak přeshraniční leasing, pokud majetek odpisuje nájemce i pronajímatel, nebo situace, kdy zahraniční společnost vlastní v ČR budovu prostřednictvím své dceřiné společnosti a obě společnosti budovu odepisují pro daňové účely. 

Převod finančních prostředků do jurisdikce, která není vázána automatickou výměnou informací. Jednotlivý pokyn k převodu finančních prostředků do takové jurisdikce není možné považovat za uspořádání, přičemž činnost finanční instituce v této souvislosti nezakládá vedlejší zprostředkování. 

Převod českého odštěpného závodu zahraničním zřizovatelem české spřízněné entitě. Pokud dochází k úpravě základu daně jak u převodce, tak i u nabyvatele, bude naplněna jak existence uspořádání, tak i existence konkrétní daňové výhody. V tomto případě se bude jednat o naplnění první části charakteristického znaku E3 (přeshraniční převod funkcí, rizik nebo aktiv). Pro jeho naplnění je dále třeba, aby předpokládaný roční zisk před úroky a zdaněním (EBIT) u převodce byl v období tří let po převodu nižší než 50 % předpokládaného ročního zisku před úroky a zdaněním, jehož by tento převodce dosáhl, kdyby k uvedenému převodu nedošlo. Na toto období je třeba nahlížet jako na úsek 3 x 12 měsíců následujících po dni uskutečnění převodu, přičemž pro splnění podmínky znaku E3 by měl stačit pokles pod hranici 50 % alespoň za jedno takové období. Skutečnost, jestli převod proběhne v souladu s principem tržního odstupu, přitom není rozhodující.

Poskytnutí bezúročné či nízkoúročené půjčky. Pod charakteristický znak E1 spadá jakékoli uspořádání zahrnující využití pravidel zjednodušujících uplatňování zásady tržního odstupu v oblasti převodních cen jednostranně přijatých v některém státě. Za takové uspořádání je nezbytné považovat situaci, kdy dochází k poskytnutí bezúročné nebo nízkoúročené půjčky mezi spojenými osobami ve smyslu věty třetí § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů (věřitelem je zahraniční daňový rezident, člen korporace, který je český daňový rezident nebo fyzická osoba), která umožňuje odchýlit se od obecného principu tržního odstupu. Pokud je poskytnuto několik takových půjček, vzniká oznamovací povinnost pouze jednou ve vztahu k jedné přidružené entitě. Změny úrokové sazby není nutné oznamovat, nicméně v případě poskytnutí půjčky jiné přidružené entitě je nutné podat nové oznámení.