Nové verze CRD a CRR

Ministerstvo financí připravilo návrh zákona, kterým implementuje směrnici CRD V a nařízení CRR II. Evropské předpisy přinášejí změny zejména v oblasti bankovnictví. Aktualizují hlavně pravidla týkající se kapitálové přiměřenosti a kapitálových rezerv, zpřísní také regulaci finančních holdingových osob.

Evropský regulátor připravuje bankovní sektor členských států na horší časy. Bankovní balíček pro snižování rizik na úrovni EU se nyní dostává na program českých zákonodárců. Účinnost zákona implementujícího CRD V a CRR II je navrhovaná na 29. prosince 2020. Komentujeme nejdůležitější změny, které návrh zákona přináší.

Zaprvé se jedná o změny v pravidlech pro výpočet kapitálového požadavku na úrovni Pilíře 2. Kromě úpravy podmínek, za kterých může ČNB uložit dodatečný kapitálový požadavek, bude nově zaveden i pokyn k držení dodatečného kapitálu, tzv. capital guidance. Orgány dohledu mohou sdělit institucím svá očekávání ohledně výše kapitálu drženého nad rámec kapitálových požadavků a rezerv. Jde tedy o „měkký“ požadavek orgánu dohledu, který představuje nový, méně přísný, respektive méně formální nástroj v porovnání s dodatečným kapitálovým požadavkem. Nicméně v případě opakovaného neplnění může vyústit v „tvrdý“ požadavek na navýšení kapitálu v rámci Pilíře 2.

Další změna se dotkne úpravy kapitálových rezerv. Nově se zavádí především možnost ukládat kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika v závislosti na typech expozic, které novela vymezuje. Dochází také k úpravě výše možných sazeb kapitálových rezerv pro jiné systémově významné instituce.

V plánu je i zavedení povinnosti ustavit tzv. zprostředkující ovládající osobu pro velké skupiny mimo EU, jejichž součástí jsou alespoň dvě dceřiné instituce usazené v EU. Cílem této regulace je usnadnit dohled nad těmito skupinami a zvýšit způsobilost dotčených subjektů při řešení krize.

Změny se dotknou také oblasti regulace finančních holdingových osob, a to i těch smíšených. Důvodem této úpravy je skutečnost, že instituce (typicky banka) ovládaná holdingovými osobami není vždy schopná zajistit splnění požadavků na konsolidovaném základě napříč celou skupinou. Aby se zajistilo řádné plnění obezřetnostních požadavků na konsolidovaném základě, ovládající osoby jsou včleněné do oblasti přímé působnosti orgánů dohledu.

V neposlední řadě se mění úprava odměňování zaměstnanců finančních institucí, přičemž pozornost se soustředí především na genderovou rovnoprávnost a princip proporcionality.

Sdílet článek