Daně
8. 8. 2018

Novela DPH 2019: Jsou jednatelé plátci DPH? Kdy neřešit časový posun při deklarování DPH?

Na tyto otázky reagujeme ve třetím pokračování nejdůležitějších novinek v oblasti DPH, které vstoupí v účinnost v roce 2019.

Klára Sauerová
Petra Němcová
Nikoleta Ščasná

Jsou jednatelé plátci DPH?

Problematikou jednatelů ve vazbě a jejich „statutem pro DPH“ se již několikrát zaobíral nejen Soudní dvůr Evropské unie, ale i česká justice (viz např. NSS: Je jednatel osobou povinnou k dani?). Novela na tyto rozsudky reaguje a upravuje vymezení osob povinných k dani, tzn. osob, které podléhají systému DPH a mohou nebo musí se stát plátci DPH (u českých subjektů zejména překročením obratu 1 milion Kč). Z kategorie osob povinných k dani novela explicitně navrhuje vyloučit zaměstnance nebo jiné osoby při uskutečňování ekonomické činnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu, služebního poměru nebo jiného obdobného vztahu.

Další kritéria definující obdobný vztah novela neobsahuje. Důvodová zpráva pouze uvádí, že pokud bude třeba posoudit existenci vztahu obdobného pracovněprávnímu či služebnímu, budou vždy zkoumány individuální souvislosti konkrétního případu. U jednatelů bude nutné podrobně analyzovat zejména to, zda figurují ve vykonávání jejich činností a systému odměňování znaky podřízenosti a jak silné. V situaci, kdy půjde o osoby povinné k dani, bude nutné zajistit registraci jednatelů k DPH a pečlivě upravit související aktivity a transakce také z pohledu DPH.

Časové posuny v DPH

Za pozornost stojí i dění kolem obecně známého § 104 zákona o DPH, který v určitých případech nabízí možnost, jak předejít nadbytečné administrativní zátěži spojené s přípravou a podáváním dodatečných přiznání k DPH. Dle § 104 je možné deklarovat „zpožděné“ DPH v řádném daňovém přiznání s tím, že v případě dočasného krácení státního rozpočtu jsou hrazeny úroky z prodlení, ale nejsou vyměřeny další sankce. Současná textace předmětného ustanovení však není přesná a přináší mnoho výkladových otázek a problémů.

Novela upřesňuje textaci a explicitně upravuje aplikaci § 104 také pro plnění podléhající reverse charge. Ošetřuje platbu úroku z případného zpoždění tak, že jí podléhá pouze rozdíl mezi DPH na výstupu a souvisejícím odpočtem DPH na vstupu (relevantní v případě částečného nároku na odpočet).

Novelou se do legislativy de facto promítají již schválené závěry Koordinačního výboru z června 2018, a je tedy možné dle upřesněných pravidel postupovat už dnes.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign