Zpět na výpis

Novela DPH 2019: rekapitulace nejvýznamnějších změn

Změnami v DPH, které jsou součástí daňového balíčku 2019, jsme vás provázeli téměř celý rok. Dnes už známe konečnou podobu novely, a proto můžeme zrekapitulovat, jaké nás čekají nejvýznamnější novinky a kdy začnou platit. Daňový balíček najdeme ve Sbírce zákonů pod č. 80/2019 a jeho účinnost nastala 1. dubna 2019.

O možnosti využití přímého účinku evropské směrnice o DPH a související možnosti postupovat podle novelizovaných ustanovení v oblasti poukázek a elektronických služeb (určitá zjednodušení u tzv. jednotného správního místa) od 1. ledna 2019 nás česká daňová správa informovala již na počátku kalendářního roku. Většina ostatních změn je účinná od 1. dubna 2019. 

Z těch nejpodstatnějších můžeme zmínit nové povinnosti u opravných daňových dokladů (povinnost uvádět datum uskutečnění zdanitelného plnění na opravných daňových dokladech), institut „vynaložení nezbytného úsilí“ ve vztahu k doručení daňového dokladu do dispozice příjemce plnění nebo stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění u služeb souvisejících s nájmem na den, kdy je přesně známa přeúčtovávaná částka.

Nově vzniká povinnost sledovat významné opravy nad 200 tisíc Kč (bez DPH) u nemovitostí a opravit původně uplatněný nárok na odpočet DPH v případě osvobozeného prodeje této nemovitosti ve lhůtě 10 let. Rozhodující pro postup plátce daně bude, kdy oprava započala a kdy skončila. Začala-li před dnem nabytí účinnosti novely, ale skončila až po tomto datu, může se plátce rozhodnout, jestli odpočet upraví, či nikoli.

Novinky, které mají sjednotit výši daně při výpočtu shora i zdola a týkají se zaokrouhlení daně, pak sice rovněž nabývají účinnosti 1. dubna, přechodná ustanovení však umožňují postupovat podle „starých“ pravidel ještě následujících 6 měsíců. To poskytuje prostor pro nezbytnou úpravu účetních nebo fakturačních systémů.  Dostatek času na přípravu budou mít také leasingové společnosti, protože změny v klasifikaci leasingu (kdy je nutno posoudit, jestli se jedná o dodání zboží, nebo poskytnutí služby) mají účinnost posunutou až na rok 2020. 

Ještě delšího posunu účinnosti jsme se dočkali u zúžení kategorie nájmů, které lze zatížit daní na výstupu. Ustanovení, podle něhož nájmy staveb, ve kterých je alespoň 60 % podlahové plochy tvořeno obytným prostorem, není možné považovat za zdanitelné a je nutné ponechat je osvobozené od DPH, začne platit až od počátku roku 2021. 

Během legislativního procesu byly zcela vyloučeny úpravy navrhované v oblasti režimu DPH týkajícího se jednatelů a dotací k ceně. Zde se tedy oproti současnému stavu nic nemění.