Novela DPH 2019: stravenky jako poukaz?

V březnových Aktualitách jsme zkoumali, zda stravenky naplňují definici poukazu pro účely DPH. Odpověď na otázku, jak nakládat se stravenkami po implementaci tzv. Vouchers Directive do novelizovaného zákona o DPH, dávají koordinační výbory Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství (GFŘ). Jaké jsou jejich závěry?

V rámci prvního předloženého příspěvku GFŘ potvrdilo, že stravenky jsou poukazem ve smyslu zákona o DPH. Podrobnější návod, jak se stravenkami jako s poukazy nakládat, pak dává druhý předložený příspěvek. Režim DPH u stravenek bude záviset na tom, zda se jedná o poukaz jednoúčelový či víceúčelový. Příspěvek konstatuje, že ve většině případů se bude jednat o poukaz víceúčelový, tzn. poukaz, u něhož v okamžiku jeho vydání není známa sazba daně a místo plnění. Nelze ale vyloučit ani takové smluvní nastavení, kdy stravenky budou představovat poukaz jednoúčelový. Příspěvek předpokládá úplatné převody stravenek od jejich vydavatele na zaměstnavatele a dále na zaměstnance. Jak se bude lišit režim u víceúčelové a jednoúčelové stravenky?

Převod jednoúčelového poukazu se pro účely DPH považuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby, na které se poukaz vztahuje. Společnost, která jednoúčelové stravenky vydává, bude tedy z hodnoty stravenek včetně provize účtované odběrateli (např. zaměstnavateli) odvádět DPH ihned v okamžiku jejich převodu na zaměstnavatele. V případě stravovacích služeb bude stravenka včetně provize zaplacené zaměstnavatelem aktuálně podléhat 15% sazbě DPH. Zaměstnavatel, který tyto stravenky přijme a následně je bude úplatně distribuovat svým zaměstnancům, odvede DPH na výstupu a zároveň bude mít plný nárok na odpočet DPH z přijatého plnění (tj. z hodnoty stravenky a provize). Provize za zprostředkování, kterou účtuje společnost vydávající stravenky svým obchodním partnerům, u kterých je stravenka následně uplatněna, bude podléhat standardní sazbě DPH ve výši 21 %.

U víceúčelového poukazu se DPH odvádí až v okamžiku jeho uplatnění zaměstnancem. Základem daně je v takovém případě nominální hodnota uvedená na stravence bez ohledu na výši úhrady přijaté od zaměstnance. Provize účtovaná zaměstnavateli i obchodním partnerům bude podléhat standardní sazbě DPH ve výši 21 %.

Jelikož samotné vydávání a zpětné vykupování víceúčelových stravenek je mimo předmět DPH, vyvstala otázka, zda vydavatel stravenek bude mít plný nárok na odpočet DPH v souvislosti s těmito plněními. Příspěvek uzavřel, že vydavatel má nárok na odpočet daně v plné výši ze všech přímých i nepřímých nákladů týkajících se vydávání, distribuce či zpětného odběru víceúčelových stravenek.

Zaměstnavatelé, kteří poskytují stravenky svým zaměstnancům, by na ně tedy měli nahlížet jako na poukazy a pozorně sledovat, jaký režim DPH se u nich uplatní.

Sdílet článek