Daně
5. 6. 2018

Novela DPH 2019: vybíráme první čtyři novinky

Návrh novely zákona o DPH prošel připomínkovým řízení a chystá se do vlády. Představujeme první čtyřlístek významných novinek.

Klára Sauerová
Petra Němcová
Nikoleta Ščasná

Přefakturace služeb souvisejících s nájmem
Navrhovaná úprava zavádí de facto „staronovou“ fikci stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) pro přefakturaci služeb přímo souvisejících s nájmem. Jde o služby, které nejsou součástí nájmu a představují samostatná a navzájem oddělitelná plnění jako úklidové služby, ostraha nebo služby vrátnice.

Skutečnost, že DUZP bude stanoveno „teprve“ v okamžiku, kdy pronajímatel fakticky zjistí skutečnou výši přefakturovávané částky, představuje významné ulehčení pro většinu pronajímatelů. Ti se dnes často obtížně snaží dostát současné legislativní úpravě, kdy DUZP je obecně den poskytnutí služby (není-li faktura vystavena dříve). V té době však pronajímatel většinou hodnotu přefakturované částky ještě nezná.

Úprava odpočtu DPH u oprav nemovitostí v hodnotě nad 200 000 Kč 
Další změna se týká odpočtu DPH, kterou si plátce uplatnil při opravách nemovité věci. Dle navrhované úpravy by plátci, kteří by provedli opravy nemovitosti v hodnotě nad 200 000 Kč (pozor, jde o částku bez DPH), museli sledovat, zda ve lhůtě 10 let od provedení opravy nedojde k prodeji nemovitosti. Rozhodující je přitom hodnota veškerých přijatých zdanitelných plnění vztahujících se k opravě. 

V případě osvobozeného prodeje dané nemovitosti ve lhůtě 10 let by bylo nutno zkorigovat původně uplatněný odpočet DPH. Zavedení předmětného ustanovení bude vyžadovat vedení přesné evidence provedených oprav a správné vyhodnocení jejich režimu DPH v případě prodeje nemovitosti.

Změny v posuzování dotací
Již nyní by měly zbystřit subjekty, které získávají dotace z různých zdrojů, a to včetně dotací k výsledku hospodaření. Novela navrhuje vypustit současnou definici dotace k ceně, dle které dotace k výsledku hospodaření nevstupuje do základu pro výpočet daně. Jinak tomu může být od roku 2019. 

Obecně by u obdržených dotací bylo nutné posoudit, zda existuje přímá vazba na poskytnutá plnění, a zda má dotace přímý vliv na cenu pro zákazníka. Jestliže ano, představovala by dotace úplatu za příslušné plnění, ze které je tak nutné odvést DPH (v případě zdanitelného plnění). Dle důvodové zprávy bude nutné výše uvedená kritéria posoudit i v případě získání dotace k výsledku hospodaření. 

Povinnost vynaložit nezbytné úsilí k doručení daňového dokladu
Nově by se plátci měli připravit na další povinnost související s vystavováním daňových dokladů. Kromě „pouhého“ vystavení daňového dokladu bude legislativa výslovně vyžadovat, aby v rámci lhůty pro vystavení plátce zároveň vynaložil nezbytné úsilí k doručení daňového dokladu. Dle důvodové zprávy je povinností plátce zajistit nejpozději v poslední den lhůty odeslání dokladu na kontaktní adresu příjemce. To nebude považováno za splněné například v situaci, kdy plátce sice daňový doklad v dané lhůtě odeslal, avšak zároveň věděl nebo mohl vědět, že se příjemce na dané adrese nezdržuje, je neznámý nebo nekontaktní. 

S dalšími novinkami, které novela přináší, vás seznámíme v příštím čísle našeho měsíčníku.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign