Zpět na výpis

Novela zákona o DPH 2024: oznamovací povinnost pro poskytovatele platebních služeb

Od 1. ledna 2024 bude podle chystané novely zákona o DPH pro poskytovatele platebních služeb platit nová oznamovací povinnost týkající se plateb do zahraničí. Návrh novely aktuálně čeká na první čtení v Poslanecké sněmovně.

Návrh zákona o DPH vychází ze změn evropské legislativy, podle které vznikne Centrální elektronický systém platebních informací, tzv. CESOP. Nová legislativa ukládá poskytovatelům platebních služeb vést evidenci o přeshraničních platbách a jejich příjemcích a údaje z této evidence předávat správci daně. Tato povinnost reaguje především na zaváděné zjednodušení v oblasti elektronického obchodování a má za cíl posílit dodržování předpisů v oblasti DPH.

Povinnost vést evidenci se vztahuje na všechny poskytovatele platebních služeb (nejčastěji banky), kteří poskytují své služby na území ČR. Platební službou se rozumí bezhotovostní převod finančních prostředků z vlastních i cizích zdrojů ve formě plateb platebními kartami, inkasy či trvalými příkazy. Rozhodující je skutečnost, že dochází k převodu finančních prostředků. Povinnost evidovat platby poskytnuté ze zahraničí se aktivuje při překročení hranice 25 plateb za kalendářní čtvrtletí pro stejného příjemce. Počet přeshraničních plateb pro stejného příjemce se určuje podle jednotlivých identifikátorů označujících stát usazení příjemce.

V rámci evidence poskytovatelům platebních služeb nevzniká povinnost sbírat nové informace, které by běžně neměli k dispozici. Do oznámení budou uvádět informace jako BIC poskytovatele platební služby, jméno příjemce, DIČ (nemusí se nutně jednat o DIČ přidělené pro účely DPH), IBAN či obdobný identifikátor, který jednoznačně identifikuje příjemce platby a jeho stát usazení, adresa příjemce a další údaje o přeshraničních platbách (datum a čas provedení transakce, částka a měna platby atd.)

Poskytovatel evidované platební služby je povinen podávat oznámení do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí, a to i v případě, kdy povinnost vést evidenci nevznikla (tzv. nulový report). Oznámení musí podat vždy k poslednímu dni v měsíci, i když připadá na víkend nebo svátek. Podání bude mít formu elektronické datové zprávy v předem dané struktuře.

Údaje z evidence musí poskytovatel uchovávat elektronicky po dobu tří let od konce kalendářního roku, ve kterém došlo k provedení přeshraniční platby. Zároveň je povinen správci daně údaje o přeshraničních platbách poskytnout kdykoliv na jeho žádost.