Zpět na výpis

Novela zákona o DPH 2025 v detailu – část I

Návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty, který je nyní ve vnějším připomínkovém řízení, přináší rozsáhlé změny. Novela transponuje evropské směrnice, reaguje na rozsudky SDEU a na zkušenosti z praxe. Představujeme první část těchto významných změn.

Plnění poskytovaná zaměstnancům

V případech, kdy zaměstnavatel poskytuje plnění svým zaměstnancům (či osobám blízkým) za symbolickou cenu, se bude základ daně nově stanovovat podle ceny obvyklé. Zaměstnanci budou moci plnění nadále přijmout za jakoukoliv cenu či s významnou slevou, nicméně novou povinností zaměstnavatele bude odvést daň na výstupu vždy z ceny obvyklé. Nová úprava vychází ze směrnice o DPH, která umožňuje zahrnout zaměstnance a jejich příbuzné do právní vazby se zaměstnavatelem. Tato změna zřejmě povede k vyšším odvodům DPH.


Změny lhůt v případě uplatnění nároku na odpočet či opravy základu daně

Novela přináší změny v délce lhůt pro uplatnění nároku na odpočet či opravy základu daně. Lhůta se u uplatnění nároku na odpočet zkracuje ze 3 let na 2 roky. Pokud chce plátce nárok uplatnit na základě vrubopisu, lhůta se nyní zkracuje dokonce na pouhých 12 měsíců. Výjimku z tohoto pravidla mají pouze přijatá plnění, u kterých má povinnost odvést daň příjemce plnění, což však obsahuje již stávající úprava zákona o DPH.

Novela také představuje významné prodloužení lhůty pro opravy základu daně, a to na 7 let od původního uskutečnění plnění. Související lhůta – lhůta pro úpravu odpočtu – je zachována a odvíjí se od lhůty pro opravu základu daně.


Neuhrazené závazky a povinnost vrátit odpočet

Novela jako reakci na judikaturu SDEU nově doplňuje, že dlužník bude povinen provést opravu a snížit odpočet daně, pokud pohledávku neuhradil do 6 měsíců po splatnosti, a to buď v částečné či v plné výši (podle skutečné úhrady). V případě, kdy je pohledávka ze zdanitelného plnění následně plně či částečně uspokojena, je plátce oprávněn svůj nárok na odpočet opět zvýšit. Z výše uvedené změny tedy plyne, že budou plátci i pro účely DPH povinni sledovat splatnost závazků.


Další vybrané změny

Doporučujeme věnovat pozornost také dalším navrhovaným úpravám, k nimž patří například:

  • zavedení režimu pro malé podniky,
  • změny v povinné registraci, 
  • zrušení konceptu majetku vlastní činností, 
  • změny u oprav základu daně v případě nedobytných pohledávek nebo
  • určité změny v oblasti dodání nemovitých věcí.

Jelikož se jedná zatím pouze o návrh novely, je vysoce pravděpodobné, že v rámci legislativního procesu ještě dojde ke změnám. Ty nejzásadnější rozebereme v dalším vydání Daňovek.