Zpět na výpis

Novela zákona o DPH 2025 v detailu – část III

Přinášíme pokračování přehledu nejvýznamnějších změn, které obsahuje návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty. Jak jsme již avizovali, novela prošla připomínkovým řízením a byla zveřejněna verze pro jednání vlády. V článku se zaměřujeme především na opravy základu daně u nedobytných pohledávek.

Ve snaze harmonizovat tuzemskou právní úpravu s evropskou směrnicí o DPH a implementovat i vliv judikatury SDEU byly navrženy změny pro opravu základu daně u nedobytných pohledávek. Dochází především ke změkčení podmínek, které musí plátce splnit, aby tuto opravu mohl provést. Principy pro opravu však zůstávají stále stejné. Výčet případů, u nichž lze provést opravu základu daně, se vlivem judikatury rozšiřuje.


Změkčení podmínek pro opravu základu daně

Co se týká zmíněného změkčení podmínek a časových testů, tyto se aplikují např. u exekucí či insolvencí. Mezi jiným se zkracuje doba uplynulá od vydání prvního exekučního příkazu v příslušném řízení na jeden rok. V případě insolvence odpadá podmínka, že dlužník se musí nacházet v insolvenčním řízení, aby bylo možné opravu provést, nebo již nebude nutné mít neuhrazenou pohledávku přihlášenou do lhůty stanovené soudem.


Rozšíření možností pro prokázání nevymahatelnosti pohledávek

Dále se v návaznosti na judikaturu rozšiřují možnosti pro prokázání nevymahatelnosti pohledávek. Dle SDEU totiž nelze omezit věřitele v provedení opravy nevymahatelné pohledávky. I z tohoto důvodu bude nově možné provést opravu základu daně u „drobných“ neuhrazených pohledávek do 10 000 Kč. Podmínkou bude, aby byl dlužník vyzván alespoň dvakrát k jejich úhradě a zároveň celková hodnota evidovaných pohledávek za dlužníkem nepřesáhla 20 000 Kč.


Nová definice dlužníka

Možnost opravy základu daně u „drobných“ pohledávek je zajímavá především v kontextu další změny, a to úpravy definice dlužníka. Nově zahrnuje jakoukoliv osobu, která přijala zdanitelné plnění, za něž dluží úplatu. Není tedy podstatné, zda je daná osoba povinná k dani, plátce či neplátce. Nyní bude možné provést opravu základu daně u nedobytné pohledávky i v případě tzv. B2C transakcí.

Novinkou také je, že tyto opravy by mělo být možné provést i v případě, kdy věřitel již není registrován k DPH. Postačí, aby naplnil podmínku, že byl plátcem DPH v době uskutečnění původního plnění. Tyto opravy se pak provedou dodatečně v posledním daňovém přiznání, které měl věřitel povinnost podat.


Změny u opravných daňových dokladů

Poslední změny se týkají opravných daňových dokladů. Pokud u původního plnění neměl plátce povinnost vystavit daňový doklad, není povinen vystavit ani opravný daňový doklad (např. při dodání zboží osobě nepovinné k dani). Jako nový povinný údaj se bude na opravné daňové doklady uvádět datum splatnosti pohledávky.