Novela zákona o DPH přinese zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH

Limit pro povinnou registraci plátce DPH by se měl od 1. ledna 2023 zvýšit z 1 na 2 mil. Kč. To má pomoci především malým podnikům, které byly nepříznivě ovlivněny pandemií COVID-19. Návrh novely obsahuje další změny, například v oblasti lhůt nebo pokut.

Návrh na zvýšení registračního limitu vychází také ze záměru Evropské komise. Ta na základě novely směrnice o DPH umožňuje členským státům od roku 2025 navýšit limit pro registraci k DPH na 85 tis. eur. Změna by měla vést ke snížení administrativní zátěže malých podniků.  

Novela upravuje zrušení registrace na žádost a z moci úřední při nedosažení obratu 2 mil. Kč za posledních po sobě jdoucích 12 měsíců. Přechodná ustanovení řeší situaci, kdy osoba povinná k dani, která dosud není plátcem, sice ke konci roku 2022 dosáhne 1 mil. Kč obratu, ale nikoliv nového limitu 2 mil. Kč. Ta se nemusí do systému DPH zapojovat, pokud nebude dobrovolně chtít. Další přechodné ustanovení řeší situaci, kdy již existující plátce daně nesplní nový limit pro registraci. V této situaci plátce smí ze systému DPH vystoupit, a to do pěti dnů od nabytí účinnosti této novely podáním žádosti o zrušení registrace. Nově se v návrhu zvyšuje částka obratu z 250 tis. na 500 tis. Kč v situaci, kdy plátci mají možnost požádat o zrušení registrace, a to po 3 měsících od data, kdy se stali plátci z důvodu nabytí majetku na základě rozhodnutí o privatizaci, nabytí obchodního závodu nebo majetku na základě přeměny obchodní korporace, nebo z důvodu pokračování v živnosti po zemřelém plátci DPH. Dále se navrhuje prodloužit lhůtu pro odpověď na výzvu správce daně při pochybnostech o správnosti nebo úplnosti údajů uvedených v kontrolním hlášení v případě, že je výzva doručena datovou zprávou. Lhůta se prodlužuje na 17 dní ode dne dodání výzvy do datové schránky. Čím dříve si tedy plátce datovou schránku otevře, tím delší dobu na reakci bude mít.

Další novinkou má být snížení pokut za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením na poloviční výši. Týká se jen fyzických osob a společností s ručením omezeným, které mají pouze jednoho společníka fyzickou osobu.

Nezbývá než doufat, že novela zákona o DPH stihne do konce roku projít celým legislativním procesem.

 

Sdílet článek