Daně
12. 10. 2016

Novela zákona o DPH v Poslanecké sněmovně

Sněmovna by měla projednávat v 1. čtení návrh novely zákona o DPH, který by měl platit od 1. ledna 2017. Oproti původnímu návrhu v připomínkovém řízení doznal návrh drobných změn.

Veronika Jašová
Klára Sauerová

Návrh novely zákona o DPH ruší speciální pravidla pro společnost (dříve sdružení bez právní subjektivity). V rámci boje proti podvodům zavádí lokální „reverse-charge“ na poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce a dále u různých forem nucených dodání majetku. Zavádí také nový typ daňového subjektu v podobě nespolehlivé osoby a rozšiřuje ručení na případy, kdy je úplata za zdanitelné plnění poskytnuta ve virtuální měně. Dále dochází k úpravě v definici dlouhodobého majetku, v důsledku které se budou pro majetek pořizovaný formou finančního leasingu uplatňovat stejná pravidla jako pro majetek pořizovaný standardně. V případech nedoložených mank, zničení, ztrát nebo odcizení obchodního majetku by měla nově vzniknout povinnost vyrovnat původně uplatněný odpočet DPH na vstupu. Za osobu povinnou k dani by se měl nově považovat podílový fond a podfond investičního fondu. Nejvíce změn se v upraveném návrhu týká definice uskutečnění zdanitelného plnění.

Povinnost odvést DPH z přijatých záloh
V návaznosti na rozsudky Evropského soudního dvora obsahuje novela výčet údajů, které musí být o plnění známy ke dni přijetí zálohy, aby v takovém případě vznikla povinnost přiznat DPH ještě před uskutečněním plnění. To bude dostatečně definováno, pokud bude známo (i) zboží či služba, které jsou předmětem plnění, (ii) sazba a (iii) místo plnění. Oproti původnímu návrhu zákona vypadl požadavek na údaj o osobě, jež plnění uskutečňuje. Nová definice se zdá být nicméně v souladu s novou směrnicí upravující poukázky (vouchery), kterou Evropská rada přijala v červnu 2016. Změny by měly být od roku 2019 součástí směrnice o DPH.

Přefakturace služeb
Dle původního návrhu mělo být v případě přefakturace služeb vázáno datum uskutečnění zdanitelného plnění na datum vystavení daňového dokladu. Z návrhu novely zákona o DPH však toto ustanovení v 1. čtení vypadlo. Plátce by tak měl při přefakturaci služby i nadále sledovat datum uskutečnění zdanitelného plnění nakoupené služby.

Plnění poskytovaná na dlouhodobé bázi
Dle původního návrhu novely se mělo zdanitelné plnění poskytované po dobu delší než 12 měsíců, u kterého nedojde během tohoto období k přijetí úplaty s povinností přiznat DPH, považovat za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku. Aktuální znění novely prodlužuje uskutečnění takového plnění na poslední den kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž začalo poskytování předmětného plnění.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign