Zpět na výpis

Novinky ke Smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Ruskem

Rusko 8. srpna 2023 přerušilo provádění klíčových článků Smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Českou republikou a dalšími 37 státy. V ČR má toto přerušení právní účinky od 29. září 2023. Finanční správa vydala Informaci, která navazuje na předcházející sdělení z 29. září 2023 a podrobněji vysvětluje dopady z pohledu vyplácení příjmů ruským rezidentům a příjmů plynoucích českým rezidentům z Ruska.

Příjmy plynoucí ruským rezidentům z České republiky

Rozhodným dnem pro změnu přístupu k vyplácení zdanitelných příjmů z České republiky ruským daňovým rezidentům je 29. září 2023. Od tohoto data musí plátci postupovat podle českého zákona o daních z příjmů, a to bez zohlednění dříve platné smlouvy. Rozhodující pro stanovení daňového režimu je okamžik, kdy má plátce povinnost srazit daň nebo zajistit daň podle českých předpisů. Rusko ovšem neodstoupilo od Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech. Tím pádem se nebude uplatňovat 35% sazba srážkové daně, nýbrž standardní 15% sazba.


Příjmy plynoucí českým rezidentům z Ruska

Pro období od 11. srpna do 28. září 2023, kdy smlouva nebyla konzistentně prováděna oběma státy, nabízí finanční správa českým daňovým rezidentům s příjmy ze zdrojů v Rusku možnost volby mezi dvěma režimy:

  • vyloučit dvojí zdanění podle smlouvy (daň je ale možné započíst jen do výše, kterou je v Rusku možné zdanit příjmy na základě smlouvy) a případné následné uplatnění nezapočtené daně jako daňového nákladu podle zákona o daních z příjmů;
  • pokud je to pro poplatníka výhodnější, uplatnit celou daň zaplacenou v Rusku jako daňový náklad podle zákona o daních z příjmů.

Od 29. září 2023 se na příjmy z Ruska a do Ruska aplikuje výhradně český zákon o daních z příjmů, což umožňuje pouze druhou variantu zmíněnou výše.

Pro určení daňového režimu v případě jednorázových příjmů podléhajících ruské srážkové dani je klíčovým momentem okamžik, kdy má plátce daně povinnost v Rusku srazit daň. Pokud nelze tento moment přesně stanovit, finanční správa umožňuje určit daňový režim na základě okamžiku realizace příjmu podle českého zákona o daních z příjmů. Stejný postup se uplatňuje i pro příjmy, které jsou v Rusku zdaňovány prostřednictvím daňového přiznání. Informace dále upřesňuje, jak postupovat u jednorázových a postupně nabíhajících příjmů. Příjmy realizované postupně je nutné rozdělit na část před 28. zářím 2023 a část po tomto datu, případně na část mezi 11. srpnem a 28. zářím 2023, kdy má poplatník možnost volby příslušného režimu.

Pokud je příjem z Ruské federace přiřazen ruské stálé provozovně, aplikuje se na něj stejný daňový režim jako na jednorázové či postupně nabíhající příjmy, což zahrnuje rozdělení nákladů a výnosů do různých období. Veškeré náklady a výnosy za kalendářní rok 2023 přiřaditelné ruské stálé provozovně by měly být rozděleny do dvou období, a to do (i) období od 1. ledna 2023 do 28. září 2023 a do (ii) období od 29. září 2023 do 31. prosince 2023. Případně může být využito ještě (iii) období od 11. srpna 2023 do 28. září 2023, kdy má poplatník možnost volby příslušného daňového režimu.