Zpět na výpis

Novinky v DPH od roku 2024

Dne 1. ledna 2024 nabyl účinnosti konsolidační balíček a s ním i novela zákona o DPH. V oblasti DPH přinesl balíček dvě hlavní novinky – sloučení dvou snížených sazeb 15 % a 10 % do jedné 12% sazby (přeřazení některých položek mezi sazbami) a omezení uplatnění nároku na odpočet při pořízení luxusních vozidel. Dodání knih a poskytování souvisejících služeb je nově osvobozeno od DPH s nárokem na odpočet.

Nejvíce diskutovanou položkou v souvislosti se sazbami DPH jsou nápoje a zdravotní prostředky. Do základní 21% sazby nově patří nealkoholické nápoje s výjimkou tzv. vybraných nápojů a pitné kohoutkové vody, které podléhají snížené 12% sazbě. Vybranými nápoji se rozumí mléko, tekuté mléčné výrobky a rostlinné alternativy těchto výrobků (případně ochucené varianty těchto nápojů, pokud si uchovaly podstatný charakter mléka/rostlinné alternativy mléka). 

Kategorie zdravotnických prostředků, na které se uplatňuje snížená 12% sazba, byla nově rozšířena o zdravotnické prostředky (podle příslušných evropských nařízení), které jsou určeny pro jedno použití a zároveň spadají pod nadefinované kódy celní nomenklatury.  

Mezi položky, které jsou naopak přeřazeny z některé z původně snížených sazeb do sazby základní, patří služby oprav jízdních kol, služby úklidu domácnosti, točené pivo, kadeřnické služby, služby oprav textilu a obuvi, palivové dřevo, řezané květiny, sběr a přeprava komunálního odpadu a související služby, služby autorů a výkonných umělců a letecká hromadná pravidelná přeprava. 

V případě pochybností lze podat na Finanční správu žádost o závazné posouzení, a to jak pro určení sazby daně, tak pro správnou aplikaci osvobození od daně při dodání knihy a poskytnutí souvisejících služeb. 

Zákon o DPH nově limituje odpočet DPH u pořízení osobních automobilů kategorie M1, a to na částku 420 000 Kč u vybraného vozidla, které je dlouhodobým majetkem plátce (odpovídá pořizovací hodnotě 2 mil. Kč). Toto maximum je dále nutné poměrně krátit v případě pořízení vybraného vozidla pro účely, jež zakládají poměrný nárok na odpočet. Omezení by se nemělo vztahovat na leasingové společnosti, které pořizují vozidla za účelem jejich následného dodání formou finančního leasingu.  

Výše uvedený limit je platný i pro případné technické zhodnocení na daném vozidle, částka maximálního odpočtu DPH se tedy zkoumá společně jak pro pořízení, tak i pro případné technické zhodnocení. To znamená, že pokud plátce provede technické zhodnocení s daní na vstupu ve výši 150 000 Kč u vybraného vozidla, při jehož pořízení byl uplatněn odpočet DPH ve výši např. 300 000 Kč, může si z přijatého technického zhodnocení uplatnit „pouze“ dalších 120 000 Kč (do limitu 420 000 Kč). 

Na základě přechodných ustanovení se omezení nároku na odpočet neuplatní u vozidel, na něž byla do konce roku 2023 poskytnuta a daní zatížena záloha ve výši odpovídající běžné praxi. To platí i pro provedená technická zhodnocení u těchto vozidel.

V neposlední řadě připomínáme poskytovatelům platebních služeb jejich nové povinnosti, které jim vyvstávají od 1. ledna 2024. Jedná se o oznamování údajů do Centrálního elektronického systému platebních informací (CESOB) na kvartální bázi. Oznamovací povinnost se aktivuje v případě, že poskytovatel platebních služeb zajistí pro stejného příjemce více než 25 zahraničních plateb za kalendářní čtvrtletí.

Na závěr uvádíme, že ve Sbírce zákonů byla dne 31. prosince 2023 vyhlášena novela energetického zákona, která od 1. ledna 2024 přináší změnu ve stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) u dodání vybraných energetických komodit. V případě dodání elektřiny, plynu, tepla nebo chladu či poskytnutí souvisejících služeb je DUZP nově stanoveno na den vyhotovení dokladu o vyúčtování, nastává však nejpozději uplynutím lhůty pro poskytnutí takového vyúčtování podle energetického zákona, nebo dnem zjištění skutečné spotřeby, pokud energetický zákon nestanoví povinnost poskytovat takové vyúčtování. DUZP u dodání vody je den zjištění skutečné spotřeby a pro služby elektronické komunikace platí nově jako DUZP den zjištění  rozsahu poskytnutých služeb.