Zpět na výpis

Novinky ve zdaňování zaměstnanců v roce 2024

Změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců pro rok 2024 nepřináší jen novela zákona o daních z příjmů schválená v rámci konsolidačního balíčku. Připravili jsem pro vás souhrnný přehled toho nejdůležitějšího.

Sazba daně

Snižuje se hranice příjmů, od které se uplatní 23% sazba daně, a to na 36násobek průměrné mzdy na roční bázi (1 582 812 Kč) a 3násobek průměrné mzdy na měsíční bázi (131 901 Kč). Na příjmy pod touto hranicí se bude nadále uplatňovat 15% sazba.

Osvobození „volnočasových“ benefitů

Nepeněžní benefity poskytnuté zaměstnancům na tzv. „volnočasové“ aktivity (např. kultura, sport, zdravotnické prostředky, knihy) jsou osvobozeny nově jen do výše poloviny průměrné roční mzdy. Tu představuje v roce 2024 částka 21 983,50 Kč. Nepeněžní benefity převyšující daný limit podléhají dani i pojistným odvodům.

Tento limit se nevztahuje na nepeněžní příjmy plynoucí zaměstnanci a jeho rodinným příslušníkům z účasti na příležitostné sportovní a kulturní akci pořádané zaměstnavatelem, pokud je vzhledem k její povaze pořádání takové akce zaměstnavatelem obvyklé a její forma a rozsah jsou přiměřené.

Stravování zaměstnanců nepeněžní formou

U zaměstnance byl sjednocen daňový režim pro poskytnutí stravovaní nepeněžní formou a peněžním příspěvkem. Obě formy jsou shodně osvobozeny v úhrnu do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům pro tuzemské pracovní cesty v délce 5 až 12 hodin. Pro rok 2024 je tak od daně osvobozen příspěvek ve výši 116,20 Kč. Osvobození je podmíněno tím, že zaměstnanec odpracuje alespoň 3 hodiny za směnu, zaměstnanci bez stanovené směny (např. členové orgánů právnických osob) musejí odpracovat minimálně 3 hodiny za kalendářní den. Současně zaměstnanci nesmí vzniknout nárok na stravné při pracovní cestě v rámci cestovních náhrad. Zaměstnanci vznikne nárok na další osvobozený příspěvek (ve stejné výši) v případě, že směna v úhrnu s přestávkou v práci v souladu se zákoníkem práce překročí 11 hodin (u zaměstnanců bez stanovené směny 11 hodin za kalendářní den).

Drobné občerstvení poskytnuté zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti se dle výkladu zákona nezahrnuje do limitu osvobozeného příspěvku.

Slevy na dani a daňové odpočty

Ruší se možnost fyzických osob uplatnit v rámci daňového přiznání nebo ročního zúčtování za rok 2024:
 • příspěvky zaplacené odborové organizaci a úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání jako odpočet od daňového základu;
 • slevu na dani za umístění dítěte („školkovné“);
 • slevu na dani na studenta (nelze již uplatňovat ani v rámci měsíční mzdové agendy).
Slevu na dani na nezaopatřeného manžela/nezaopatřenou manželku bude možné od roku 2024 uplatnit pouze tehdy, pokud má manžel/ka vlastní příjem maximálně do 68 000 Kč za rok a zároveň pečuje o dítě žijící ve společně hospodařící domácnosti do tří let věku.

Vozidlo poskytnuté pro služební a soukromé účely zaměstnance

Snižuje se zdanitelný příjem při poskytnutí bezemisního firemního vozidla pro služební a soukromé účely zaměstnance. Měsíční zdanitelný příjem je tedy určen následovně:
 • 1 % ze vstupní ceny vozidla;
 • 0,5 % ze vstupní ceny nízkoemisního vozidla;
 • 0,25 % ze vstupní ceny bezemisního vozidla.
   

Paušální náhrada za práci na dálku

Daňově osvobozená paušální náhrada výdajů souvisejících s výkonem práce na dálku (home office), kterou mohou zaměstnavatelé poskytovat v souladu se zákoníkem práce, se od ledna 2024 snižuje ze 4,60 Kč na 4,50 Kč za hodinu.

Zvýšení maximálního ročního vyměřovacího základu

Na rozdíl od snížení hranice pro uplatnění progresivní sazby daně zůstává maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení ve výši 48násobku průměrné mzdy. V roce 2024 se jedná o částku 2 110 416 Kč. Po dosažení dané hranice příjmů se pojistné na sociální zabezpečení zaměstnance a zaměstnavatele neodvádí.

Zvýšení minimální mzdy

Od ledna 2024 dochází ke zvýšení minimální mzdy z 17 300 Kč na 18 900 Kč. V důsledku toho se zvyšuje také minimální měsíční vyměřovací základ pro odvod pojistného na zdravotní pojištění u zaměstnanců a limit příjmu pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě. Minimální zaručená hodinová mzda vzrostla na 112,50 Kč.

Zavedení odvodu zaměstnance na nemocenské pojištění

Zaměstnanci nově přispívají na složku nemocenského pojištění 0,6 % z vyměřovacího základu, přičemž jejich celkové odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění se tímto zvyšují z 11 % na 11,6 %.

Příspěvky zaměstnavatele a zaměstnance na soukromé pojistné produkty

Zaměstnavatelé i fyzické osoby mohou přispívat na dva nové daňově podporované pojistné produkty – dlouhodobý investiční produkt a pojištění dlouhodobé péče.
Za splnění podmínek zákona jsou tedy podporovány příspěvky na:
 • penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a penzijní pojištění;
 • soukromé životní pojištění;
 • dlouhodobý investiční produkt;
 • pojištění dlouhodobé péče.
U zaměstnance zůstává osvobozen od daně celkový úhrn příspěvků zaměstnavatele na veškeré produkty do 50 000 Kč ročně. Příspěvky, které zaplatí během roku fyzická osoba na vymezené produkty, bude možné uplatnit v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování daně v celkové výši 48 000 Kč ročně.

Změna zdanitelného okamžiku u zaměstnaneckých akciových a opčních plánů

Tyto příjmy budou nově zdaněny až v okamžiku prodeje/převodu podílu nebo „převoditelné“ opce zaměstnancem.

Zaměstnanci mají nově povinnost informovat zaměstnavatele o převodu podílu nebo opce do konce kalendářního měsíce, ve kterém k převodu došlo, aby mohl provést příslušné měsíční odvody.
Stejná změna, která se dotkla okamžiku zdanění, se ovšem zatím nepřenesla do pojistných zákonů. 

Změny výše cestovních náhrad

Zvyšuje se sazba minimální základní náhrady při použití silničního motorového vozidla na žádost zaměstnavatele při pracovní cestě. Dochází také ke zvýšení náhrad stravného při tuzemských a některých zahraničních pracovních cestách. Znění příslušné vyhlášky můžete nalézt zde. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2024 stanovuje Vyhláška č. 341/2023 Sb. – k nalezení zde.