Zpět na výpis

Nový spořící produkt na stáří: Jaké jsou podmínky pro daňové zvýhodnění

Ministerstvo financí navrhuje s účinností od roku 2024 rozšířit daňově podporované spoření na stáří o novou formu - dlouhodobý investiční produkt. Jedná se o alternativu ke stávajícímu III. penzijnímu pilíři (zahrnujícímu penzijní připojištění, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření) a soukromému životnímu pojištění.

Novela zákona o daních z příjmů je součástí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu. Reaguje tak na zavedení tzv. dlouhodobého investičního produktu, který představuje formu investičního penzijního účtu u zákonem definované finanční instituce. Jeho prostřednictvím bude poplatník moci nakupovat různé finanční produkty, např. akcie, dluhopisy, podíly v investičním fondu, jako dlouhodobou daňově podporovanou formu spoření na stáří. 

Navrhuje se jednotný maximální limit ve výši 48 000 Kč ročně pro snížení základu daně u poplatníka. Tento limit odpovídá součtu stávajících limitů, kdy si poplatník může odečíst od základu daně své příspěvky, a to maximálně ve výši 24 000 Kč ročně u penzijního III. pilíře a 24 000 Kč ročně u soukromého životního pojištění. Do jednotného limitu se tedy budou započítávat příspěvky na všechny daňově podporované produkty spoření na stáří, včetně nově navrhovaného dlouhodobého investičního produktu. Poplatník si bude moci zvolit, jak celou částku uplatní, tj. pouze na jeden produkt, nebo zvolí kombinaci vícero forem spoření.


Podmínky pro poskytnutí daňové podpory

Zároveň návrh prodlužuje dobu trvání u všech produktů na stáří ze stávajících 60 kalendářních měsíců na 120 jako podmínky pro poskytnutí daňové podpory. Nejdřívější výběr prostředků v roce dosažení věku 60 let zůstává zachován.

Při splnění podmínek bude výběr nového dlouhodobého investičního produktu osvobozen od daně z příjmu obdobně, jako je tomu dnes u stávajících produktů spoření na stáří.

Osvobození příspěvků zaměstnavatele na zaměstnancův produkt spoření na stáří zůstává beze změny: současný úhrnný limit 50 000 Kč pro příspěvky zaměstnavatele bude platit na jakékoliv daňově podporované produkty, tj. včetně nového produktu. 

Poruší-li poplatník pravidlo 120 měsíců/60 let, bude muset vrátit uplatněnou daňovou podporu ve formě položky snižující základ daně za maximálně deset předchozích zdaňovacích období, tedy rovněž obdobně, jak je tomu dle stávající právní úpravy. Zároveň ztratí nárok na osvobození příjmů vyplacených z těchto produktů. Příspěvky zaměstnavatele, které byly osvobozeny od daně, bude poplatník povinen dodanit ve svém daňovém přiznání za rok, kdy podmínky porušil, jako příjem ze závislé činnosti, a to za deset bezprostředně předcházejících zdaňovacích období. Obdobně tomu je i dnes.


Účinnost již od příštího roku

Navrhovaná účinnost novely je k 1. lednu 2024, s tím, že na smlouvy o důchodovém připojištění a soukromém životním pojištění uzavřené před tímto datem se použije stávající právní úprava. Výjimkou jsou maximální částky, které lze na tyto produkty odečíst od základu daně: uplatní se již nový jednotný limit 48 000 Kč ročně, bez ohledu na to, jestli jde o produkt spoření na stáří dle stávající nebo nové právní úpravy.    

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás