NSS: Daň lze doměřit i na základě nezákonné kontroly

Před necelými třemi měsíci jsme informovali o aktuální judikatuře, ve které Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil, že správce daně postupuje nezákonně, jestliže neumožní daňovému subjektu napravit zjištěné chyby podáním dodatečného daňového přiznání, a namísto toho rovnou zahájí daňovou kontrolu. Takto zahájená kontrola byla shledána nezákonnou a NSS zakázal její pokračování. V rozsudku z letošního října (6 Afs 61/2018) se NSS podrobněji vyjádřil k tomu, zda nezákonné zahájení daňové kontroly vede automaticky také k nezákonnosti následně vydaných platebních výměrů.

NSS opětovně potvrzuje, že správce daně musí vyzvat daňový subjekt k podání dodatečného daňového přiznání, pokud se jinak než na základě daňové kontroly daného období dozví, že je třeba daň vyměřit odlišně oproti původně podanému daňovému přiznání. Teprve v případě, kdy daňový subjekt na výzvu nereaguje, je na místě zahájit daňovou kontrolu. Ta s sebou na rozdíl od dodatečného daňového přiznání nese důsledek v podobě penále ve výši 20% z doměřené částky.

Ve svém nedávném rozsudku NSS řešil otázku, zda nezákonné vedení daňové kontroly má vždy za následek také nezákonnost platebních výměrů vydaných na jejím základě. Podle NSS je v každém jednotlivém případě třeba posuzovat, jestli procesní pochybení správce daně mohlo reálně ovlivnit výsledek daňového řízení v neprospěch daňového subjektu. Při zahájení daňové kontroly v situaci, kdy mohlo být postupováno cestou dodatečného daňového přiznání, přitom správce daně zasahuje do práv daňového subjektu právě vyměřením zákonného penále.

V posuzovaném případě dospěl ovšem NSS k závěru, že mezi nevydáním výzvy správcem daně a doměřením penále neexistovala přímá souvislost. Daňový subjekt totiž v rámci celého daňového řízení brojil proti důvodům pro doměření daně a bylo tedy možné se domnívat, že by případné výzvy k podání dodatečného daňového přiznání stejně neuposlechl. K zahájení daňové kontroly a vyměření penále by u tohoto daňového subjektu pravděpodobně došlo i v případě, že by správce daně postupoval zákonně a výzvu vydal. Vydané platební výměry tak NSS neshledal nezákonnými.

Z postoje NSS je patrné, že nevydání výzvy k podání dodatečného daňového přiznání nemusí mít vždy vliv na zákonnost následně vydaných platebních výměrů. Daňovým subjektům proto doporučujeme, aby se proti takovému postupu správce daně aktivně bránily ihned po zahájení daňové kontroly, kdy lze podle konstantní judikatury NSS dosáhnout jejího zastavení jakožto nezákonného zásahu.

Sdílet článek