NSS: I zprostředkovatelské služby v zahraničí je třeba prokázat

Obchod v řadě zemí není téměř možný bez místního zprostředkovatele. NSS se v nedávném rozsudku (8 Afs 315/2019) zabýval otázkou unesení důkazního břemene při zprostředkování prodeje zboží v Číně. Soud připustil, že v případě obchodování se zahraničím mohou být s ohledem na kulturní odlišnosti k dispozici jiné důkazní prostředky, nicméně ty nezbavují daňové subjekty povinnosti mít k dispozici dostatečně robustní důkazy k prokázání rozsahu zprostředkování a osoby zprostředkovatele.

Finanční úřad kontroloval u daňového subjektu dovážejícího zboží z Číny náklady od čínské společnosti za zprostředkování a průběžné kontroly zboží. Platby za služby byly prováděny na účet na Seychelách. Daňový subjekt nepředložil písemnou komunikaci se zprostředkovatelem, nedoložil ani jiné písemné důkazy o provedení služeb a už vůbec nevysvětlil důvod zasílání plateb na Seychely.

Aby zprostředkování bylo možno daňově uznat, musí daňový subjekt předložit ucelený a bezchybný řetězec důkazů, které poskytnutí služby dokládají. NSS zdůraznil, že daňový subjekt nesmí rezignovat na svou povinnost předložit alespoň nějaké doklady potvrzující zprostředkování. Primárním důkazním prostředkem je podle něj související komunikace se zprostředkovatelem. Je nezbytné prokázat jak existenci konkrétního zprostředkovatele, tak i přesný rozsah činností, které vykonává. V posuzované věci bylo problematické, že zástupce daňového subjektu sám v Číně nikdy osobně nebyl, i když měl na jejím území zprostředkování zajišťovat. Smlouvy, faktury nebo celní dokumenty podle NSS samy o sobě uskutečnění zprostředkovatelských činností neprokazují.

NSS zdůraznil, že co do kvality důkazních prostředků neobstojí námitka kulturních odlišností při obchodování v zahraničí. Zahraniční obchodní vztahy nemohou být důvodem pro zvýhodňování daňových subjektů podřízených českému právnímu řádu. Kulturní odlišnosti mohou vést k odlišnému typu jednotlivých důkazních prostředků předkládaných správci daně, neznamenají ovšem zproštění povinnosti zprostředkování jako takové prokázat. Dle NSS musí subjekt důkazní prostředky v příslušné kvalitě předložit zejména za situace, kdy se jedná o soustavnou a rozsáhlou obchodní činnost.

U zprostředkovatelských služeb proto doporučujeme pamatovat na důkazní břemeno již při zahájení a v průběhu zprostředkování a shromáždit potřebné podklady, které prokážou jak osobu zprostředkovatele, tak rozsah vykonaných aktivit.

Sdílet článek