NSS k prokázání osvobození od DPH při dodání zboží do EU

Nejvyšší správní soud rozhodoval v otázce prokázání osvobození dodání zboží do EU jinému odběrateli než tomu, kterého společnost deklarovala v souhrnném hlášení. Naznačil, že chybná identifikace odběratele zboží v EU ještě nemusí znamenat odepření osvobození od DPH.

NSS řešil situaci (4 Afs 115/2021–45), kdy správce daně doměřil společnosti (českému plátci DPH) daň na výstupu u dodávek řepkového oleje do jiného členského státu EU, konkrétně do Polska. Sporem nebylo prokázání samotného dodání řepkového oleje z České republiky do sousedního státu, ale skutečnost, že společnost neunesla důkazní břemeno při identifikaci svých polských odběratelů. Správci daně přitom společnost poskytla listy CMR, potvrzení od odběratelů o převzetí zboží, vážní lístky, čestná prohlášení dopravců a podobně. Dokumenty však dle správce daně neobsahovaly veškeré potřebné údaje (např. údaj o osobě přebírající zboží, podpisy a datumy).

NSS se odkázal na nedávný rozsudek (C–154/20 Kemwater ProChemie) Soudního dvora EU (SDEU), který projednával odepření nároku na odpočet DPH v případě, kdy nebyl identifikován skutečný poskytovatel plnění. SDEU připomněl, že jednou z podmínek uznání nároku na odpočet DPH je, aby příjemce plnění na základě objektivních důkazů prokázal, že dodavatel jednal v postavení osoby povinné k dani. Odepření nároku z důvodu, že skutečný dodavatel nebyl identifikován, ale přitom se jedná o osobu povinnou k dani, by bylo v rozporu se zásadou evropské daňové neutrality.

Obdobnou logikou se NSS řídil v případě českého dodavatele řepkového oleje. Upozornil, že pokud společnost dodala řepkový olej jinému odběrateli než tomu, kterého identifikovala v souhrnném hlášení, nelze jí odepřít nárok na odpočet, když prokáže, že odběratelem je osoba povinná k dani. Pokud by i v takovém případě správce daně nárok na odpočet zamítl, jednalo by se dle soudu o porušení daňové neutrality, která je základním předpokladem fungování systému DPH. 

V této souvislosti NSS upozornil, že společnost předložením vážních listů prokázala dodání řepkového oleje do rafinerií v Polsku, a to v hmotnosti přesahující desítky tun. Z toho vyplývá, že odebrání takového množství oleje mohl uskutečnit pouze odběratel, který je osobou povinnou k dani. Tuto skutečnost však správce daně nezkoumal. Proto NSS došel k závěru, že prozatím nebyly zjištěny všechny rozhodné skutečnosti, na jejichž základě by mohl být společnosti odepřen nárok na odpočet DPH. Společnost tak bude muset znovu předkládat důkazní prostředky. Rozsudek nicméně naznačuje, že chybná identifikace odběratele zboží v EU ještě nemusí znamenat odepření osvobození od DPH.

Sdílet článek