Zpět na výpis

NSS k výpočtu krátícího koeficientu u prodeje pozemku

Nejvyšší správní soud se zabýval případem vyloučení prodeje pozemku z výpočtu krátícího koeficientu. Daňový subjekt prodával pozemky, které považoval za dlouhodobý majetek a také tak o nich účtoval. Správce daně byl však názoru, že se jedná o zásobu. Hlavní ekonomickou aktivitou daňového subjektu totiž byla developerská činnost a pozemky pořizoval se záměrem následného prodeje. Správce daně vyloučení prodeje pozemků z výpočtu krátícího koeficientu odmítl.

Daňový subjekt, jehož hlavní ekonomickou činností byla developerská činnost, považoval prodej pozemků pro účely DPH za prodej dlouhodobého majetku, který využíval pro svou ekonomickou činnost, a v důsledku toho jeho hodnotu nezahrnoval do výpočtu krátícího koeficientu v rámci přiznání k DPH. Správce daně však během daňové kontroly vyhodnotil, že se jednalo o prodej zboží, který má být při výpočtu koeficientu zohledněn.

Daňový subjekt nakupoval pozemky se záměrem jejich přeměny na jednotlivé stavební parcely a následného prodeje. Předpokládané budoucí využití pozemku je rozhodné pro posouzení, zda se jedná o dlouhodobý majetek nebo zboží. Jelikož daňový subjekt vykonává developerskou činnost, usoudil správce daně, že pro účely DPH je takové pozemky třeba považovat za zboží.

Daňový subjekt namítal, že prokázal aktivní využití pozemků ke své podnikatelské činnosti, např. jejich pronájem pro zemědělské účely, umístění reklamy či skladování materiálu, a proto mají být považovány za dlouhodobý majetek. Nejvyšší správní soud potvrdil postoj správce daně a také, že jiné využití pozemků nemá na toto posouzení vliv, protože by daňový subjekt musel prokázat, že pozemky pořídil pro vlastní užití.

NSS se tedy ztotožnil s rozhodnutím správce daně a městského soudu a konstatoval, že využití drobného rozsahu není rozhodující pro určení, zda se jedná o dlouhodobý majetek či zásobu. Stejně tak nerozhoduje skutečnost, jakým způsobem daňový subjekt o pozemcích účtuje. Stěžejní je faktická činnost daňového subjektu. Z tohoto důvodu by měl být prodej pozemků do výpočtu krátícího koeficientu zahrnut.