NSS ke lhůtě pro opravu výše DPH a k odvolání proti konkludentnímu vyměření daně

Nejvyšší správní soud (NSS) ve svém nedávném rozsudku konstatoval, že opravu výše DPH je možné provést ve lhůtě tří let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň. Uvedl také, že není možné se odvolat proti konkludentnímu vyměření daně.

Daňový subjekt podal dodatečná daňová přiznání k DPH za několik čtvrtletních zdaňovacích období let 2011 až 2013, v nichž z titulu opravy výše daně snížil původně vykázanou hodnotu uskutečněných zdanitelných plnění na nulu. Tato dodatečná daňová přiznání podal v návaznosti na souběžné daňové řízení na dani z příjmů fyzických osob. V rámci něj totiž správce daně překlasifikoval příjmy, které byly původně uplatněny jako uskutečněná plnění v rámci ekonomické činnosti, na příjmy ze závislé činnosti. Daňový subjekt se závěry správce daně nesouhlasil. Nicméně aby nedošlo k prekluzi zdaňovacích období na DPH, podal předmětná dodatečná daňová přiznání k DPH. K těm připojil vysvětlující dopis, v němž nesouhlasil s překlasifikací a chtěl tím zároveň zpochybnit DPH jím tvrzenou v podaných dodatečných přiznáních k DPH.  

Lhůta pro opravu výše daně

NSS připomněl, že opravu výše daně je možné provést ve lhůtě tří let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního plnění. V této tříleté lhůtě je nezbytné nejen vystavit opravný daňový doklad (a tento doručit protistraně, popř. provést opravu v evidenci pro účely DPH), ale také podat dodatečné daňové přiznání. V daném rozsudku bylo mimo jiné sporné zdaňovací období 1. čtvrtletí roku 2011, které skončilo 31. března 2011. Tříletá lhůta tedy uplynula 31. března 2014. Do tohoto data bylo nutné při opravě výše daně dle § 43 zákona o DPH také podat dodatečné přiznání k DPH. Dle NSS se lhůta pro opravu výše daně dle § 43 zákona o DPH liší od lhůty pro opravu základu daně dle § 42 zákona o DPH. Ohledně lhůty pro opravy základu daně dle § 42 zákona o DPH rozhoduje v současné době rozšířený senát NSS v jiné kauze, o jejímž výsledku vás budeme informovat. 

Odvolání proti konkludentnímu vyměření daně

NSS se v rozsudku dále vyjádřil k možnosti podat odvolání proti konkludentnímu vyměření daně – tedy takovému, kdy správce daně souhlasí s daní tvrzenou daňovým subjektem a neposílá mu platební výměr. NSS uzavřel, že v takovém případě nelze podat odvolání. Pokud ovšem po podání dodatečných daňových přiznání správce daně zahájí postup k odstranění pochybností (případně následně daňovou kontrolu), je podání odvolání přípustné, a to i tehdy, když se doměřená daň v platebním výměru neodchyluje od daně tvrzené daňovým subjektem v dodatečném daňovém přiznání.  

NSS také uvedl, že pokud má daňový subjekt možnost zpochybnit tvrzenou daň prostřednictvím podání dodatečného daňového přiznání, není možné připustit, aby zároveň zpochybnil vlastní tvrzení výhradou podanou spolu s tiskopisem tohoto přiznání.  

Sdílet článek