Zpět na výpis

NSS řešil osvobození od DPH při dodání zboží do jiného státu EU

Nejvyšší správní soud (NSS) neuznal nárok na osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu EU. Důvodem byly pochybnosti, zda bylo zboží dodáno osobě registrované k dani v jiném členském státě, ale i to, zda bylo zboží do jiného členského státu vůbec přepraveno. NSS připomněl, že je v zájmu daňového subjektu opatřit si průkazné doklady a že tím, kdo nese důkazní břemeno a je povinen prokázat, že podmínky pro osvobození splnil, je daňový subjekt.

Daňový subjekt dodal mrazírenské produkty do několika států EU a považoval tato dodání za osvobozená od daně z přidané hodnoty. Správce daně ale neuznal přepravní listy CMR za správně vyplněné a odpovídající skutečnosti. Doklady totiž neprokazovaly, že skutečnými příjemci zboží byly subjekty uvedené jako odběratelé na daňových dokladech. V některých případech neprokazovaly ani skutečný průběh přepravy nebo uváděly nepravdivé údaje, například o místě nakládky a vykládky.

Daňový subjekt se hájil tím, že veškeré nepřesnosti v CMR vysvětlil a vytýkané údaje na nich uvedl. Nesouhlasil s názorem správce daně, že zpochybňované dokumenty sice prokazují, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu, ale neprokazují, že příjemcem zboží byl deklarovaný odběratel. Argumentoval tím, že pokud odběratelé za zboží zaplatili, nemůže být přípustný jiný závěr, než že zboží skutečně obdrželi.

NSS uvedl, že pouhé zaplacení zboží není důkazem, že byly splněny všechny podmínky pro osvobození od DPH. Již vůbec ne v případech, kdy byla úhrada provedena z bankovního účtu jiného subjektu než deklarovaného odběratele. Daňový subjekt nedisponoval ani žádnými doklady, které by prokazovaly objednání či převzetí zboží konkrétní osobou v jiném členském státě. Skutečnost, že odběratel byl z pohledu tamějšího správce daně nekontaktní, ale dle NSS nemůže jít k tíži dodavatele.

NSS připomněl, že v zájmu daňového subjektu je opatřit si takové doklady, které mohou relevantním způsobem prokázat, že zboží bylo do jiného členského státu skutečně dodáno. Tím, kdo nese důkazní břemeno a je povinen prokázat, že podmínky pro osvobození splnil, je daňový subjekt. Jestliže dopravu zboží do jiného členského státu daňový subjekt neuskutečňoval vlastními silami, měl dbát na to, aby disponoval věrohodnými důkazy o tom, že zboží bylo dodáno sjednaným způsobem. Zásadním důvodem, proč NSS subjektu nepřiznal osvobození od daně, byly podstatné rozpory v předložených dokladech. Ty se daňovému subjektu nepodařilo vyvrátit ani jinak doložit.