O krok blíže k efektivnímu řešení sporů při výkladu smluv o zamezení dvojímu zdanění

Před poslance míří vládní návrh zákona týkající se mezinárodní spolupráce při řešení daňových sporů v EU. Zákon reaguje na nutnost implementace směrnice o mechanismech řešení daňových sporů v Evropské unii, tzv. směrnice DRM.

Směrnice by měla navázat na dlouhodobou snahu o efektivní řešení sporů při výkladu smluv o zamezení dvojímu zdanění na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Tyto smlouvy zpravidla obsahují klauzuli o řešení vzniklých sporů dohodou, případně prostřednictvím Arbitrážní konvence. Takový postup bývá poměrně zdlouhavý, s nejistými výsledky. Navrhovaná právní úprava stanoví jasná pravidla a daňovým poplatníkům přináší nové nástroje právní ochrany. 

Základním pilířem implementované směrnice, resp. vládního návrhu zákona, je rozšíření okruhu sporů, na které se bude nová právní úprava vztahovat. Dle nové úpravy ji bude možné aplikovat na jakékoliv případné spory plynoucí z interpretace smluv o zamezení dvojímu zdanění mezi členskými státy Evropské unie nebo Arbitrážní konvence. O sporech se bude rozhodovat v rámci tzv. harmonizovaného postupu, jehož závěrem bude vydání zprávy o výsledku. 

Zákon zúčastněným subjektům dále stanoví specifické lhůty, v rámci kterých musí proběhnout jednotlivé fáze řízení. Dotčený poplatník může celý harmonizovaný postup iniciovat svou žádostí, kterou musí podat nejpozději do tří let ode dne, kdy se dozvěděl o opatření, které povede ke vzniku sporné otázky. Orgán příslušný danou věc řešit je následně povinen do 6 měsíců od doručení žádosti vydat rozhodnutí o její přípustnosti a zahájit harmonizovaný postup. Lhůta pro posouzení žádosti příslušným orgánem a dosažení dohody o řešení sporné otázky je stanovena na dva roky. Tato lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena maximálně o 1 rok. V případě, že nebude dosaženo dohody, bude daná otázka posuzována poradním orgánem, jehož závěry musí příslušné orgány zohlednit ve lhůtě 6 měsíců. 

Kromě jasně stanovených a právně vynutitelných lhůt klade nový návrh zákona důraz na transparentnost řešených sporů, a zavádí proto povinné zveřejňování vydaných rozhodnutí. Zprávu o výsledku harmonizovaného postupu lze zveřejnit pouze se souhlasem všech účastníků a na základě dohody příslušných orgánů. Nicméně je možné zveřejnit pouze shrnutí zprávy, které nebude obsahovat citlivé údaje poplatníka a v anonymizované podobě bude obsahovat hlavní závěry řešeného sporu. Rozhodnutí musí být zaslána ke zveřejnění Evropské komisi, která má povinnost vést evidenci veškerých rozhodnutí, archivovat je a zveřejňovat na webu. 

Časová působnost zákona je upravena v přechodném ustanovení, dle kterého se tento zákon nepoužije na spornou otázku týkající se zdaňovacího období, které započalo před 1. lednem 2018.

Sdílet článek