Zpět na výpis

Obchody se Severním Irskem po brexitu

Evropská komise navrhla změny pravidel v oblasti DPH při obchodování se Severním Irskem. Návrh předložila v rámci příprav na brexit, ke kterému dojde koncem tohoto roku. Nová pravidla nastavují stávající předpisy tak, aby byly v souladu s Protokolem o Irsku/Severním Irsku upravujícím pobrexitové vztahy Spojeného království (UK) a Irska.

Spojené království přestalo být 31. ledna 2020 členem Evropské unie a od 1. ledna 2021 po skončení přechodného období pocítí občané a firmy naplno důsledky jeho odchodu z EU. U obchodu se zbožím dojde ke změnám nejen v tolik diskutované celní a daňové oblasti, ale i při označování či získávání nejrůznějších povolení. U poskytování služeb je třeba se připravit zejména na změny u finančních, dopravních nebo elektronicky poskytovaných služeb a při uznávání certifikátů a kvalifikací. 

K hladkému přechodu k britské suverenitě v nejvíce zasažených oblastech nejen britské ekonomiky by měla pomoci tzv. „Sdělení o připravenosti na konec přechodného období“.  Ta posuzují připravenost na brexit v jednotlivých oblastech, mj. i v oblasti DPH, cel a spotřebních daní. 

Evropská komise se dále zabývala i tím, že se na UK přestanou vztahovat evropské předpisy v oblasti DPH. Ovšem tyto předpisy budou stále platit v Severním Irsku, a to proto, aby se zabránilo vzniku tvrdé hranice mezi Irskem a Severním Irskem. To povede v Severním Irsku k existenci smíšeného systému DPH, kdy se v případě obchodu se zbožím bude postupovat podle harmonizovaných pravidel EU, zatímco při poskytování služeb se společnosti budou muset řídit pravidly UK. Pro fungování takového systému je nezbytné, aby osoby povinné k dani, které uskutečňují dodání zboží v Severním Irsku, měly evropské identifikační číslo pro účely DPH. Toto číslo by mělo být přiděleno podle pravidel EU, zároveň však musí být odlišné od ostatních čísel přidělených podle pravidel UK, tedy takových začínajícím označením „GB“.

Vzhledem k tomu, že Severní Irsko nemá v rámci systému dvoupísmenných kódů speciální označení, Evropská komise navrhuje, aby identifikační čísla pro DPH v Severním Irsku začínala zvláštní předponou „XI“. Pokud bude návrh schválen, vstoupí směrnice v platnost prvním dnem následujícím po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Je v zájmu všech zainteresovaných stran se na nadcházející změny co nejlépe připravit. O dalším vývoji Vás proto budeme průběžně informovat.