Obezřetnostní požadavky na obchodníky s cennými papíry

V Úředním věstníku EU vyšly v prosinci loňského roku nové předpisy týkající se obezřetnostních požadavků na obchodníky s cennými papíry. Upravují novou kategorizaci obchodníků s cennými papíry, pravidla pro odměňování jejich pracovníků a obsahují obezřetnostní požadavky, které budou muset obchodníci s cennými papíry od poloviny příštího roku dodržovat. Většina obchodníků s cennými papíry bude muset zásadně změnit svůj systém řízení rizik a posoudit soulad vnitřních předpisů s novou legislativou.

Prvním ze zmíněných předpisů je směrnice o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky (IFD), která má být do 26. června 2021 transponována do vnitrostátního práva. Druhým předpisem je evropské nařízení o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky (IFR), které nabude účinnosti k témuž datu.

Obchodníci s cennými papíry budou rozděleni do tří kategorií v závislosti na velikosti, významnosti a rozsahu vzájemného propojení se společnostmi ve skupině.

Do první kategorie budou spadat velcí obchodníci s cennými papíry, kteří budou i nadále podléhat režimu CRD IV a CRR (resp. schváleným CRD V a CRR II). V rámci první kategorie budou navíc vyčleněny tzv. systémové společnosti, které budou spadat do definice úvěrových institucí dle CRR. Tito obchodníci s cennými papíry budou muset získat nové povolení k poskytování investičních služeb, přestože již mají povolení podle MiFID II.

Do druhé kategorie budou spadat obchodníci s cennými papíry, kteří překročí některý z limitů stanovených pro třetí kategorii. Společnosti budou povinny provést zhodnocení rizika tzv. 
K-faktorů, aby stanovily kapitálové požadavky, které jsou na ně kladeny. K-faktory představují různé kapitálové požadavky upravené v IFR ve vztahu k rizikům, která obchodníci s cennými papíry představují pro zákazníky, trhy a pro sebe samé.

Třetí kategorie se bude vztahovat na malé a nepropojené obchodníky s cennými papíry, kteří nebudou představovat žádná větší rizika. Zda konkrétní společnost bude spadat do třetí kategorie, se stanoví právě na základě výpočtu K-faktorů.

Obchodníci s cennými papíry budou v návaznosti na nové kapitálové požadavky povinni upravit systémy řízení rizik. Změny se budou týkat mimo jiné rizika koncentrace či požadavků na likviditu. IFR a IFD zavádějí také zásady pro odměňování. Zčásti jsou založené na požadavcích dle CRD IV a CRR. Jeden z hlavních požadavků uvedených ve směrnici IFD se týká pohyblivé složky odměny. Ta bude muset být poskytována alespoň z jedné poloviny v nepeněžní formě (většinou v akciích) a bude odložená na dobu tří až pěti let. 

Povinnosti plynoucí z IFD a IFR se začnou aplikovat až v polovině příštího roku a na řadě je nyní především český zákonodárce. Dotčené společnosti by se přesto měly již nyní zajímat o to, do jaké kategorie budou spadat a jaké povinnosti se na ně budou vztahovat, aby měly dostatek času přizpůsobit se novým pravidlům.

 

Sdílet článek