Zpět na výpis

Od července platí nová pravidla pro zdanění zaměstnaneckých automobilů

GFŘ vydalo Informaci pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti k novele zákona o daních z příjmů, která je účinná od 1. července 2022. Týká se nepeněžního příjmu zaměstnance ve formě bezplatného poskytnutí motorového vozidla zaměstnavatelem pro služební i soukromé účely.

Nepeněžní příjem u nízkoemisního vozidla se nově stanoví jako 0,5 % z pořizovací ceny automobilu měsíčně. Přestože je novela účinná 1. července 2022, přechodná ustanovení umožňují použít nové pravidlo pro celé zdaňovací období roku 2022 (tj. pro celý kalendářní rok 2022).  Informace GFŘ se věnuje tomu, jak zohlednit snížení nepeněžitého příjmu (přeplatek) za měsíce před nabytím účinnosti zákona (tj. za období leden až červen 2022). A to jak v rámci ročního zúčtování záloh, které provede zaměstnavatel, tak na potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti vydávaném zaměstnancům, kteří si sami podávají daňové přiznání. 

Informace však neřeší, jakým způsobem postupovat při odvodech pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění za prvních šest měsíců roku 2022, ani nepřináší podrobnější vymezení nízkoemisního vozidla. Vyvstává tak celá řada otázek, jaké automobily pod tuto kategorii spadají a jak naplnění podmínek stanovených zákonem plátce daně prokáže.

K problematice se vyjádřila i Všeobecná zdravotní pojišťovna, která reagovala na dotaz Komory daňových poradců: pro účely výpočtu odvodů pojistného na zdravotní pojištění je možné do vyměřovacího základu uplatnit sníženou hodnotu daného nepeněžního benefitu až ode dne nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. července 2022, a nikoliv zpětně pro období prvního pololetí roku 2022. VZP svůj postoj zdůvodňuje tím, že u zdravotního pojištění je rozhodným obdobím, z něhož se zjišťuje vyměřovací základ zaměstnance, kalendářní měsíc, za který se pojistné platí, nikoliv kalendářní rok, a přechodná ustanovení novely zákona o daních z příjmů tak není možné aplikovat. 

V praxi to tedy znamená, že celkový roční vyměřovací základ pro odvod pojistného na zdravotní pojištění a celkový roční zdanitelný příjem zaměstnance za rok 2022 se bude lišit.

Na vyjádření ČSSZ k postupu v oblasti odvodů pojistného na sociální zabezpečení zatím čekáme. Jakmile budeme mít informace, budeme vás neprodleně informovat.