Ze světa
5. 9. 2018

OECD zveřejnila diskuzní materiál k převodním cenám u finančních transakcí

Dokument poskytuje návod, jak stanovit ceny běžných vnitropodnikových finančních transakcí, jako jsou půjčky, cash pooling, zajišťovací transakce a záruky.

Daniel Szmaragowski
Jan Kiss

Návrh shodně s předcházejícími zprávami OECD v rámci iniciativy proti vyhýbání se daňovým povinnostem (BEPS) vyzývá k tomu, aby se pozornost zaměřila na skutečnou podstatu daných transakcí, a ne pouze na jejich smluvní podmínky. Tedy aby se braly v potaz všechny ekonomické okolnosti transakce včetně alternativních možností, které se oběma účastníkům transakce reálně nabízejí. Diskuzní materiál uvádí, že společnosti mající jen omezenou nebo žádnou kontrolu nad finančními riziky, jež smluvně přebírají v rámci vnitropodnikových finančních transakcí, mají nárok pouze na bezrizikovou odměnu.

Materiál výslovně uvádí, že v něm uvedené principy nemají za cíl zabránit státům v implementaci specifických pravidel pro požadovanou kapitálovou strukturu společností či daňovou uznatelnost úroků v rámci lokálních legislativ. Materiál nicméně poskytuje správci daně návod, jak posoudit určitou část dluhu jakožto financování kapitálem.

Pokud bude materiál schválen v současné podobě, může to omezit využití několika přístupů ke stanovení převodních cen, které se v případě vnitropodnikových finančních transakcí v praxi stále běžně užívají. Jedná se zejména o používání průměrné míry financování skupiny či bankovních cenových nabídek při stanovení ceny půjček nebo použití bankovních sazeb z vkladů při stanovení odměny za kladné zůstatky v rámci skupinových cash poolingových účtů.

Jak v praxi prokázat soulad s navrhovanými principy tržního odstupu není z materiálu zcela zjevné. Dle našeho názoru v návrhu zejména chybí smysluplný návod pro posuzování tržně obvyklé výše dluhu i detailní informace, které by daňovým poplatníkům pomohly v tomto ohledu dojít k jasnému závěru.

Po finalizaci návrhu bude výsledná zpráva představovat komplexní návod pro stanovení převodních cen finančních transakcí, jež daňovým poplatníkům poskytne určitou míru jistoty. Zároveň poskytne finančním úřadům nástroj při daňových kontrolách, a to zejména v případech, kdy není řádně doložena ekonomická podstata dané transakce. Skupiny s existujícími vnitropodnikovými finančními transakcemi by měly již nyní začít posuzovat, zda jejich interní ujednání jsou v souladu s klíčovými principy návrhu k diskusi.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign