Zpět na výpis

OSVČ se nově mohou sdružovat a kolektivně vyjednávat

Evropská komise vydala pokyny k uplatňování právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže na kolektivní smlouvy týkající se pracovních podmínek osob samostatně výdělečně činných, které jsou ve stejné pozici jako zaměstnanci. Podle těchto pokynů bude možné, aby se OSVČ obdobně jako zaměstnanci sdružovaly pro účely kolektivního vyjednávání, aniž by tím porušily pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže.

Ustanovení čl. 101 Smlouvy o fungování EU zakazuje dohody mezi podniky, které omezují nebo narušují hospodářskou soutěž. Protože dle práva EU spadají OSVČ pod definici podniku, hrozí jim, že při kolektivním vyjednávání o svých odměnách nebo jiných obchodních podmínkách poruší pravidla hospodářské soutěže. V důsledku toho mohou být vystaveny sankcím až do výše 10 % svého celosvětového ročního obratu, což některé OSVČ staví do výrazně znevýhodněného postavení v porovnání se zaměstnanci. Na tuto skutečnost mají reagovat nově přijaté pokyny.

Pokyny definují následující kategorie OSVČ, které se dle Komise nacházejí ve stejné pozici jako zaměstnanci, a mají tedy mít právo kolektivně vyjednávat bez porušení soutěžního práva. Konkrétně se jedná o: 

  • OSVČ bez zaměstnanců, které své služby poskytují výhradně nebo převážně jedné protistraně;
  • OSVČ bez zaměstnanců pracující „bok po boku“ se zaměstnanci; 
  • OSVČ bez zaměstnanců pracující prostřednictvím digitálních pracovních platforem;  
  • OSVČ, které mohou mít potíže s ovlivňováním svých pracovních podmínek z důvodu slabé vyjednávací pozice vůči své protistraně.

Tato výjimka z obecné právní úpravy EU zakazující uzavírání tzv. kartelových dohod se má uplatňovat u všech dohod uzavřených kolektivně mezi výše uvedenými kategoriemi OSVČ na jedné straně a odběrateli jejich služeb na straně druhé (kolektivní dohody), pokud se týkají pracovních podmínek těchto OSVČ (např. odměn, pracovní doby, dovolené, pojištění, podmínek ukončení poskytování služeb). Pokyny dále umožňují, aby se na OSVČ vztahovala i již uzavřená kolektivní smlouva, která se dosud uplatňovala pouze u zaměstnanců. OSVČ v pozici faktických zaměstnanců se tak nově mohou sdružovat a kolektivně vyjednávat bez rizika sankcí.

Pokyny navazují na dlouhodobý vývoj rozhodovací praxe Soudního dvora EU, který opakovaně rozhodl, že na OSVČ je za určitých podmínek nutno nahlížet jako na zaměstnance a přiznat jim práva typicky náležející zaměstnancům, mezi které patří i právo kolektivně vyjednávat. Pokyny byly přijaty i v souvislosti se současnými změnami na trhu práce, a to zejména v oblasti digitalizace výrobních procesů a rostoucího množství OSVČ poskytujících své služby pro online platformy (např. Uber nebo Bolt).

Z našeho pohledu se jedná o krok správným směrem, a to především s ohledem na zastoupení osob pracujících prostřednictvím digitálních platforem, kterých bylo v EU na začátku tohoto roku již přes 28 milionů a očekává se další růst této oblasti ekonomiky. Předpokládáme tedy, že kolektivní vyjednávání OSVČ, ať již formou uzavírání kolektivních smluv či zakládání odborů, začne i v České republice nabývat na významu.