Plug-in hybridní vozidla z pohledu zaměstnavatele

České daňové a pracovněprávní předpisy donedávna postrádaly jakoukoliv právní úpravu týkajících se plug-in hybridních vozidel. Pokud zaměstnavatel poskytoval taková vozidla zaměstnancům, a to i pro soukromé účely, potýkal se tak například se stanovením výše nepeněžního příjmu na straně zaměstnance za pohonné hmoty spotřebované při soukromých cestách. Tématem se zabýval koordinační výbor Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství (GFŘ).

Plug-in hybridní vozidla obsahují elektrický a spalovací motor. Dochází u nich k automatickému přepínání mezi jednotlivými pohonnými soustavami a ke zpětnému dobití baterie převodem kinetické energie na energii elektrickou (tzv. rekuperace). Využije-li zaměstnanec vozidlo při soukromé cestě a dojde-li při ní k částečnému či úplnému dobití baterie elektrickou energií, která je následně spotřebována při služební cestě, vyvstává otázka, zda tím nevzniká zaměstnavateli nepeněžní prospěch. GFŘ souhlasilo s názorem, že pokud je baterie dobita tímto způsobem, nevzniká zaměstnavateli žádný zdanitelný bezúplatný příjem. 

Dále se řešilo stanovení výše nepeněžního příjmu ze závislé činnosti za pohonné hmoty spotřebované zaměstnancem při soukromých cestách. GFŘ potvrdilo, že cenu elektrické energie je možné stanovit za použití váženého průměru nákupních cen z dokladů doložených zaměstnancem zaměstnavateli. Pokud by zaměstnanec vozidlo dobíjel z vlastní sítě, musí cenu, za kterou byla baterie vozidla dobíjena, dostatečně doložit. Dobití elektrické energie z vlastní sítě zaměstnance nepředstavuje ekonomickou činnost z pohledu zákona o DPH. Dle názoru GFŘ je také možné využít nově stanovenou průměrnou cenu za 1 kWh elektřiny ve výši 4,80 Kč, zveřejněnou ve vyhlášce MPSV upravující poskytování cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách.  

Závěrem se probírala otázka, jak stanovit množství spotřebovaných pohonných hmot. Údaje, které lze v současné době získat z palubního počítače vozidla, jsou velmi limitované. Množství spotřebované elektrické energie je možné určit jako násobek celkového objemu spotřebované elektrické energie za kalendářní měsíc a poměru soukromě ujetých cest a všech cest za daný kalendářní měsíc. Evidence jízd by proto měla by být vedena důsledně a prokazatelně. V případě, že bude k dispozici přesnější způsob stanovení množství spotřebované PHM/elektřiny (vzhledem k možnostem vozidla), bude potřeba vycházet z těchto prokázaných údajů. 

Sdílet článek