Pokyn GFŘ D-59 z pohledu daně z příjmů právnických osob

Nový pokyn GFŘ D-59, který nahrazuje dosavadní pokyn D-22, přináší především zpřesnění vyplývající ze závěrů dostupné judikatury a koordinačních výborů z posledních let. V oblasti daně z příjmů právnických osob nicméně pokyn nezaznamenal převratné změny v porovnání s předchozí verzí.

Níže shrnujeme nejvýznamnější novinky:  
 

 • Osvobození od srážkové daně z licenčních poplatků a úroků – pro uplatnění osvobození je nutné mít k dispozici rozhodnutí o přiznání osvobození vydané správcem daně. O osvobození můžete žádat i zpětně (za období, u nichž ještě neuplynula lhůta pro stanovení daně). 
   
 • Dary – při posuzování minimální výše hodnoty daru (tj. 2 000 Kč) je klíčové smluvní ujednání mezi partnery. V situaci, kdy se právnická osoba zaváže darovat neziskové organizaci 2 400 Kč za rok, které bude splácet v měsíčních splátkách ve výši 200 Kč, lze tento dar považovat za položku odčitatelnou od základu daně. Naproti tomu v situaci, kdy právnická osoba daruje 200 Kč každý měsíc, podmínka minimální hodnoty splněna není a jednotlivě poskytnuté dary nelze považovat za odčitatelné položky. 
   
 • Přemístění majetku beze změny vlastnictví – nový pokyn reaguje na implementaci evropské směrnice Rady (EU) 2016/1164, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (směrnice ATAD). Konkrétně obsahuje metodiku k § 23g ZDP, který upravuje zdanění při přemístění majetku beze změny vlastnictví. 
   
 • Stravenky pro zaměstnance – cena jídla není stanovena hodnotou stravenky, ale je stanovena vnitřní směrnicí zaměstnavatele. Na jedno jídlo tedy zaměstnavatel může poskytnout i více stravenek (např. 3 stravenky v hodnotě 30 Kč).
   
 • Odpisování – podmínky zahájení odpisování hmotného majetku může splnit i stavba, u které stavební úřad povolí nebo nařídí zkušební provoz (je-li stavba dokončena dle projektové dokumentace a v rámci zkušebního provozu se ověřují pouze funkčnost a vlastnosti provedené stavby a následně bude povoleno její trvalé užívání).
   
 • Odpisování technického zhodnocení jinou osobou než nájemcem – pokyn reaguje na ustanovení zákona o daních z příjmů, které umožňuje odpisovat technické zhodnocení provedené na majetku přenechaném k užívání osobě, která není nájemcem ani uživatelem. pokyn uvádí, že se jedná například o podnájemce, vypůjčitele nebo uživatele z nepojmenované smlouvy. 
   
 • Zpětné uplatnění daňové ztráty – vzhledem k možnosti uplatnit daňovou ztrátu i ve dvou předchozích zdaňovacích obdobích byla rozšířena metodika správce daně i o tuto problematiku. Současně byl pokyn zpřesněn o vymezení lhůty, kdy lze ještě stanovit daň při vykázání daňové ztráty. Komentář koresponduje s aktuální judikaturou a uvádí, že je rozhodující, zda bylo možné daňovou ztrátu uplatnit, a nikoliv její faktické uplatnění. 

Ačkoliv pokyny řady D nejsou právně závazné, očekáváme, že správce daně bude při výkladu daně z příjmů právnických osob podle pokynu postupovat. Proto bychom doporučovali jeho znění prostudovat a změny/výklady reflektovat v interních procesech.

Sdílet článek