Zpět na výpis

Poslanecká sněmovna přijala důležitou novelu pro přeměny obchodních společností

Poslanecká sněmovna schválila důležitou novelu zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. Hlavní novinkou je rozšíření možností pro přemístění sídla společnosti mimo Evropskou unii, doplněné o novou formu přeměny – rozdělení vyčleněním.

V současnosti se přemístění sídla právnických osob (včetně obchodních korporací) do zemí mimo EU řídí primárně stručnou úpravou v občanském zákoníku, přičemž pravidla obsažená v zákoně o přeměnách se na tyto transakce neuplatňují. Novela zákona o přeměnách přináší pro společnosti, které se rozhodnou přesunout své sídlo do České republiky ze země mimo EU nebo opačným směrem, větší právní jistotu a ucelený rámec. 

Přemístění sídla je zpravidla doprovázeno i změnou daňové rezidence. Ale nemusí tomu tak být vždy. Na druhou stranu se daňová rezidence může změnit i bez přemístění sídla. Součástí schváleného předpisu je i novela zákona o daních z příjmů, která obsahuje dílčí úpravy pravidel pro přemístění daňové rezidence:

  • Poplatník, který změní daňovou rezidenci do zahraničí, je povinen podat daňové přiznání za období před změnou daňové rezidence. Pokud má i po přemístění daňové rezidence příjmy ze zdrojů na území ČR (např. na základě existence stálé provozovny na území ČR), bude podávat následující daňové přiznání za období od přemístění daňové rezidence do konce svého zdaňovacího období.  
  • V daňovém přiznání uplatní poplatník u hmotného majetku za období do přemístění daňové rezidence do zahraničí poloviční odpis. Pokud majetek zůstane i po změně daňové rezidence v ČR, může poplatník uplatnit druhou polovinu daňových odpisů v daňovém přiznání za období od okamžiku přemístění do konce daného zdaňovacího období.
  • Pokud dojde při přemístění daňové rezidence do ČR k přesunu hmotného majetku daňově odpisovaného v zahraničí, bude se tento majetek odpisovat stejně jako nepeněžitý vklad ze zahraničí. 

Druhá zásadní změna – zavedení rozdělení vyčleněním jako nové formy přeměny – umožňuje společnostem oddělit části svého majetku a vložit je do nově vzniklých nebo stávajících entit. U odštěpení se společníky společnosti, na kterou se majetek a závazky převádějí, stávají společníci té společnosti, ze které se majetek a závazky převádějí. Naproti tomu u vyčlenění se společníkem nástupnické společnosti stává přímo společnost, ze které se majetek vyčleňuje. Ekonomicky lze tento proces chápat jako specifický druh vkladu, ať již do jedné nově vznikající společnosti či do více nově vznikajících společností nebo do společnosti či společností již existujících (vyčlenění sloučením). 

Na rozdíl od přemístění sídla však součástí předpisu není žádné doprovodné ustanovení k dani z příjmů právnických osob. Pro určení daňových dopadů vyčlenění je proto třeba vycházet ze stávajícího zákona o daních z příjmů.

Kromě rozšíření možností pro přemístění sídla a zavedení nové formy přeměny novela implementuje evropské směrnice a přináší změny, které si vyžádala praxe. Jedná se zejména o vyjasnění některých účetních pravidel, zrušení jmenování znalce soudem, a změnu publikačních povinností, práv na ochranu věřitelů a formalit při přeshraničních přeměnách. 

Zákon nyní projedná Senát a pokud jej následně podepíše prezident, nabyde účinnosti třicátým dnem po svém vyhlášení ve Sbírce zákonů.