Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o investičních pobídkách

Nová právní úprava zákona o investičních pobídkách odráží strukturální změny v ekonomice od poslední novelizace, tj. od roku 2015. Přináší hned několik změn, které proces udělení investiční pobídky výrazně ovlivní. Nově se tak například budou podporovat projekty s tzv. vyšší přidanou hodnotou a dojde i k celkovému zpřísnění podmínek pro udělení investičních pobídek. Novela nyní míří do Senátu.

Jednou z nejvýznamnějších změn je výrazné posílení role vlády. Zatímco dosud vláda schvalovala pouze tzv. strategické investiční akce, nově by měla schvalovat všechny projekty. Současně novela přesouvá mnohé podmínky ze zákona do samostatného nařízení vlády. To přispěje ke flexibilitě rozhodování vlády v případě, kdy bude třeba podmínky schválení investičního projektu měnit. 

V současné době zákon definuje vcelku jasný seznam kritérií, které je pro získání investiční pobídky třeba splnit. Po jejich řádném splnění a doložení jsou investiční pobídky žadateli přiděleny. Samotné schválení pak bývá víceméně administrativní záležitostí. Investoři tak o umístění investice rozhodují na základě spolehlivých informací. To bude po schválení novely minulostí.

V budoucnosti tak nastanou situace, kdy investor přijatelnou míru jistoty, že mu pobídka bude přiznána, získá až po schválení na vládní úrovni. Schvalovací proces bude totiž zcela v kompetenci vlády, která bude projekty hodnotit dle míry souladu s principy zvyšování konkurenceschopnosti České republiky. V praxi to pak může vést k odlivu řady kvalitních projektů firem, které budou nuceny o investici rozhodovat pod časovým tlakem. Subjektivní hodnocení neměřitelných kritérií a především časová prodleva, která může oproti současnému stavu činit až několik měsíců, bude pochopitelně u investorů vyvolávat nejistotu. Ta v krajním případě povede k umístění investic do jiné země. 

Nejzásadnější změny, které zákon přináší:

  • Žadatelé budou povinni vyčíslit a zdůvodnit předpokládané přínosy investiční akce pro region a stát.
  • Ze zákona bude vypuštěna povinnost vytvořit alespoň 20 nových pracovních míst, která u projektů ve zpracovatelském průmyslu fakticky neumožňovala podpořit investice do automatizace stávajících výrob.
  • Podpořeny budou pouze projekty, které prokážou tzv. vyšší přidanou hodnotu (pouze pro investiční akce mimo tzv. státem podporované regiony).

Do projektů s vyšší přidanou hodnotou budou pravděpodobně (dle pracovní verze vládního nařízení – konečné znění se může lišit) zařazeny akce, kdy:

  • má příjemce investiční pobídky nejpozději za práci vykonanou 1. prosince každého kalendářního roku sjednánu mzdu alespoň u 80 % zaměstnanců s místem výkonu práce v místě realizace investiční akce, a to nejméně ve výši průměrné měsíční hrubé mzdy v kraji, a současně
  • příjemce aktivně spolupracuje s výzkumnou organizací nebo vysokou školou v oblasti VaV a zároveň podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním v místě realizace investiční akce dosahuje nejméně 10 %, nebo
  • podíl výzkumných a vývojových pracovníků dosahuje minimálně 2 % z celkového počtu zaměstnanců (možno splnit i za místo realizace investiční akce), nebo
  • příjemce pořídil pro účely výzkumu a vývoje strojní zařízení nejméně v hodnotě 10 % předpokládané hodnoty způsobilých nákladů uvedených v záměru získat investiční pobídku (strojní zařízení musí být pořízeno za tržní cenu, nesmí být vyrobeno více než dva roky před zahájením pořizování, nebylo předmětem účetních odpisů či uvedeno do užívání dříve než dva roky před předložením záměru a nebylo zahrnuto do způsobilých nákladů investice).

Přenos kompetence schvalování projektů na vládu vnese do hodnocení projektů prvek nejistoty. Především proto, že žadatelé budou mít povinnost předkládat vyčíslení a zdůvodnění přínosů pro stát a region, ačkoliv tento prvek není jasně definován. Novinkou je i ekologický aspekt schválení investiční pobídky, se kterým souvisí povinnost žadatele vyčíslit spotřebu elektrické energie. Splnění uvedených podmínek bude klíčové pro přidělení investičních pobídek, přičemž způsob jejich hodnocení zatím není konkretizován. V této souvislosti lze očekávat razantní omezení přidělování investičních pobídek. 

V současném režimu zákona lze žádat o investiční pobídky do data účinnosti novely. Pokud ji Senát schválí, lze předpokládat, že vstoupí v účinnost ke konci srpna letošního roku. 

Sdílet článek