Poslední vlna dotací pro velké podniky?

V průběhu června byly vyhlášeny jedny z posledních výzev v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Mezi otevřenými výzvami jsou i oblíbené programy Potenciál, Inovace a Aplikace. Žádat mohou i velké podniky, ale pouze při splnění nově zavedených podmínek.

Program Potenciál, který podporuje investice do výzkumně-vývojových kapacit, zahájí příjem žádostí 1. října 2018. Míra podpory činí i nadále 50 % způsobilých výdajů a výše dotace na jeden projekt může dosáhnout maximálně 30 mil. Kč. V případě velkých podniků je možné na jednoho žadatele (IČO) podat jednu žádost.
Aplikace budou pro žádosti otevřeny 28. srpna 2018, přičemž o podporu je možné žádat zejména na provozní náklady vývojových projektů v oblasti průmyslového výzkumu nebo experimentálního vývoje. Míra podpory může dosáhnout až 70 % v závislosti na dotované aktivitě a míře spolupráce. Maximální výše dotace je omezena částkou 40 mil. Kč.

O podporu na zavádění výroby nových produktů / procesů a dalších inovací v programu Inovace bude možné žádat od 26. září 2018. Maximální výše podpory na jeden projekt činí 40 mil. Kč při stanovené míře 25 % pro velké podniky.

Velké podniky mohou podporu v uvedených programech získat pouze na projekty splňující jednu z těchto podmínek.

  1. Kód intervence 063 Podpora klastrů a podnikatelských sítí prospěšných především pro MSP (malé a střední podniky), tzn. projekty, které jsou realizovány velkými podniky v přímé spolupráci s MSP, s podmínkou účasti MSP na celkových způsobilých výdajích projektu. V okamžiku podání žádosti je nutné rozsah a formu spolupráce doložit příslušnými dokumenty.
     
  2. Kód intervence 065 Výzkumná a inovační infrastruktura, procesy, přenos technologií a spolupráce v podnicích se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu, tzn. projekty zaměřené na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změnám klimatu. V praxi by mělo jít o projekty, u nichž je jedním z hlavních cílů pozitivní dopad na životní prostředí ve smyslu snížení emisí CO2 a jiných škodlivých emisí (např. výroba či vývoj dílů pro elektromobily apod.).

V rámci programů Potenciál a Aplikace je postačující splnit jednu z výše uvedených intervencí. V programu Inovace není možnost volby a je nutné, aby projekt spadal pod kód intervence 065.

Mimo výše uvedené byla rovněž vyhlášena výzva v programu ICT a sdílené služby pro aktivitu center sdílených služeb a datová centra. Příjem žádostí začne 28. srpna 2018. Míra podpory pro velké podniky činí 25 % a maximální výše dotace 100 mil. Kč na jeden projekt.

Velké podniky mohou na jednoho žadatele (IČO) podat v každém programu pouze jednu žádost. V rámci všech uvedených programů je s ohledem na omezenou alokaci finančních prostředků klíčové podat žádost o podporu co nejdříve po zahájení příjmu žádostí, protože při vyčerpání celkové alokace poskytovatel podpory příjem plných žádostí předčasně ukončí (nejdříve však po 14 dnech od otevření).

Sdílet článek