Zpět na výpis

Praktická úskalí Quick fixes

1. září 2020 vstoupila v účinnost novela zákona o DPH, která implementuje dlouho očekávané změny v oblasti intrakomunitárního obchodu se zbožím (Quick fixes). Už nyní se setkáváme s prvními praktickými dopady na daňové subjekty i s řešeními dříve diskutovaných problémů.

Od začátku se velmi probíralo prokazování přepravy do jiného členského státu (JČS) Evropské unie. Dle příslušného článku nařízení se považuje za dostatečné předložit dané kombinace dokumentů vystavených alespoň dvěma na sobě nezávislými stranami, které jsou zároveň nezávislé na prodávajícím i kupujícím. Nyní došlo k vyjasnění pojmu „nezávislost“. Nezávislé osoby jsou ty, které nejsou kapitálově ani jinak spojené. V případě kapitálové propojenosti je za nezávislou považována osoba, která má nižší než 40% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech těchto osob. 

V nedávné době se odborná veřejnost také zabývala podmínkou pro osvobození od DPH u dodávek zboží do JČS spočívající ve správném vykázání transakce v souhrnném hlášení. Objevují se názory, podle nichž musí být transakce vykázána v souhrnném hlášení za období, ve kterém byla uskutečněna, tj. do kterého dle zákona o DPH skutečně náleží, aby bylo možné dodání osvobodit. Tento výklad ale koliduje s ustanovením § 104 zákona o DPH, které umožňuje vykazovat transakce i v jiných zdaňovacích obdobích, než do kterých náleží. Finanční správa se k této problematice nevyjádřila. Nicméně v návaznosti na vysvětlivky Evropské komise věříme, že bude obhajitelné, pokud bude transakce vykázána v souhrnném hlášení za jiné zdaňovací období, než do kterého fakticky náleží. 

Dalším diskutovaným tématem byla manka a škody v režimu skladu. Původní komentář ke konsignačním skladům zmiňoval, že vždy, když ve skladu dojde ke zničení, ztrátě či zcizení zboží, daňový subjekt přestane splňovat podmínky pro zjednodušení v režimu skladu a vznikne mu povinnost registrovat se k DPH. Všechny státy EU podaly ovšem společný návrh na zavedení toleranční hranice mank a škod ve výši 5 %. Potvrzení tohoto tolerančního limitu pro nevýznamné ztráty z hlediska hodnoty nebo množství zboží zohledňuje už i Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona o DPH s účinností od 1. září 2020.  

V této Informaci GFŘ mj. dále uvádí, že v případě, že plátce není schopen předložit požadovanou kombinaci dokumentů prokazujících, že zboží bylo odesláno či přepraveno do JČS, lze toto prokázat i jinými důkazními prostředky. Dále upozorňuje na změnu povinnosti přiznat v přiznání k DPH osvobozené dodání do JČS, která se nově váže na okamžik, ve kterém bylo dodání zboží uskutečněno. Následné vykázání proběhne buď ke dni vystavení daňového dokladu, nebo do 15. dne měsíce následujícího po měsíci uskutečnění (podle toho, co nastane dříve). Obdobně se upravuje i vykazování u přemístění zboží z JČS.  

Další vývoj v oblasti přeshraničního obchodu budeme i nadále sledovat a o případných změnách vás informovat.