Zpět na výpis

Pravidla pro pobyt a práci cizinců čekají podstatné změny

Zákon o pobytu cizinců na území České republiky, který reguluje podmínky pobytu a zaměstnávání cizinců, je zastaralý a nedostatečně reflektuje zejména požadavky mezinárodní mobility zaměstnanců. EU přijala řadu nových směrnic, které je potřeba implementovat, především novou regulaci modrých karet. Vláda proto schválila novelu, která přináší mnoho změn. Ta nyní putuje do Parlamentu.

Nejpodstatnější změny se týkají modrých karet, tj. kombinovaného pobytového a pracovního povolení pro vysoce kvalifikované zaměstnance. Cílem je zatraktivnění modrých karet, posílení práv jejich držitelů a zjednodušení mobility v rámci EU. Novela rozšiřuje definici vysoké kvalifikace: doložit ji bude nově možné i odbornou praxí. Karta bude vydávána až na tři roky a její platnost lze opakovaně prodlužovat. Pokud cizinec byl držitelem modré karty vydané jiným členským státem déle než dva roky, nebude povinen k žádosti dokládat osvědčení o kvalifikaci. Změna zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele modré karty nově nebude podléhat předchozímu souhlasu ministerstva ani během prvních dvou let platnosti karty. Cizinec bude povinen změnu pouze oznámit ministerstvu do tří pracovních dnů. Žádat o toto povolení budou nově moci i azylanti a držitelé doplňkové ochrany.

Návrh však obsahuje i zpřísnění – platnost modré karty se nově zruší, jestliže doba, kdy cizinec nemá zaměstnání, přesáhla tři (pokud byl držitelem modré karty méně než dva roky), resp. šest měsíců, novela však stanoví několik výjimek. Je třeba dát pozor na to, že doby nezaměstnanosti se sčítají. Karta rovněž pozbyde platnosti, pokud úřady zjistí, že zaměstnanec neoznámil změnu pracovního zařazení nebo změnu zaměstnavatele v zákonné lhůtě, nebo nesplňuje-li jeho zaměstnavatel podmínku bezdlužnosti.


Mění se podmínky pro relokace rodin s dospělými dětmi i dokládání výpisu z rejstříku trestů

Nové znění zákona nepotěší rodiny, které se budou chtít relokovat na území ČR se svým zletilým, nezaopatřeným dítětem. Současná právní úprava umožňuje i těmto dětem zažádat o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny. Novela však tuto možnost ruší. Zletilé děti tak budou muset žádat o pobytové oprávnění s jiným účelem a splnit podmínky pro jeho vydání.  

Novela mění také pravidla pro dokládání výpisu z rejstříků trestů ze zemí, kde cizinec před relokací do ČR pobýval. Dle současné úpravy byl výpis z rejstříků trestů často nepovinnou náležitostí žádostí o víza a pobytová povolení, a právní orgán si jej mohl v průběhu řízení vyžádat dodatečně. V praxi však bylo nutné výpis dokládat téměř u každé žádosti. Novela tuto skutečnost reflektuje a výpis z rejstříků trestů tak bude povinnou součástí žádostí. Výjimky z této povinnosti však může stanovit zastupitelský úřad, na kterém cizinec žádost podá – zejména v případech, kdy daný stát tento doklad nevydává.

Pozitivní změnou bude prodloužení lhůty, během které mají cizinci s vydaným vstupním vízem povinnost dostavit se na ministerstvo vnitra ke snímání biometrických údajů za účelem vydání povolení k pobytu, a to ze tří na 30 dnů ode dne příjezdu na území ČR.

Novela je velmi rozsáhlá, změny se mají dotknout například i azylu, postavení osob bez státní příslušnosti, žádostí o trvalý pobyt nebo výjezdních příkazů. V současné době je novela v Poslanecké sněmovně. Finální znění může doznat během projednávání změn.