Zpět na výpis

Předčasné ukončení dodávek energie z pohledu DPH

Finanční správa na jednání Koordinačního výboru Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství potvrdila, že kompenzaci smluvních stran z důvodu předčasného ukončení dodávek energie nebo nedodání smluveného množství považuje za poskytnutí služby, a tudíž za zdanitelné plnění.

Koordinační výbor nedávno projednával uplatňování DPH při předčasném ukončení dodávek energie (ve smyslu tepla, elektřiny, plynu atp.) či nedodání jejich smluveného množství. Předkladatel Koordinačního výboru nastínil dvě možné situace.

Prvním případem je prosté ukončení smluvního vztahu dohodou mezi poskytovatelem a odběratelem a nedodání dříve smluvených energií za dříve sjednané fixní ceny. Předkladatel vypočetl kompenzace za nedodanou energii jako součin množství nedodané energie a rozdílu sjednané a tržní ceny v době ukončení smluvního vztahu. Tato kompenzace je náhradou za nedodanou či neodebranou energii a je předmětem daně z přidané hodnoty. Jedná se o poskytnutí služby s místem plnění v ČR podléhající základní sazbě, což potvrzuje i stanovisko GFŘ. 

V druhém případě jde o tzv. komprese smluvních vztahů, které spočívají v tom, že poskytovatel a odběratel uzavřou na stejné plnění několik protichůdných smluvních vztahů. Při následném ukončení se pohledávky a závazky obou stran započtou v rozsahu, ve kterém se kryjí, a tím pádem zaniknou. Případný rozdíl zároveň představuje samostatný finanční závazek nebo pohledávku, jež podle předkladatele není předmětem DPH. Náhrada za nedodanou energii se vypočte ze zbývajícího plnění po kompresi smluv. S tímto závěrem GFŘ nesouhlasí a vyvozuje i z techniky komprese stejný závěr jako v prvním případě – tj. dochází k ukončení smluv o dodávkách energií, přičemž jedné ze smluvních stran náleží kompenzace, která je přímo přiřaditelná k nedodanému plnění. Na tomto základě GFŘ vyvozuje, že se i v této situaci jedná o poskytnutou službu (zdanitelné plnění). 

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás