Při odpočtu na podporu R&D je třeba zvážit formu účtování nákladů

Při prokazování splnění podmínek pro daňový odpočet na podporu výzkumu a vývoje je podle Krajského soudu v Ostravě nutné, aby náklady vynaložené na realizaci projektů výzkumu a vývoje byly jako takové v souladu s účetními předpisy rovněž účtovány.

Daňový subjekt uplatnil v daňovém přiznání za roky 2013 a 2014 odpočet na podporu výzkumu a vývoje. Do odpočtu zahrnul náklady na spotřebu materiálu a součástek, které účtoval od počátku jako nedokončený dlouhodobý majetek (účtová skupina 04). Správce daně v odpočtu náklady účtované na nedokončený dlouhodobý majetek neuznal a doměřil daň.

Správce daně zdůraznil, že odpočet je formou veřejné podpory a jeho uplatnění je podmíněno dodržením všech zákonných podmínek. Nerozporoval věcnou podstatu řešených projektů výzkumu a vývoje a uznal v odpočtu náklady, které byly řádně zaúčtovány, neuznal však částky za materiál a součástky, které nebyly účtovány do nákladů. 

Daňový subjekt se proti rozhodnutí správce daně odvolal s tím, že neúmyslně pochybil, přičemž správce daně upřednostnil formální stav chybného účtování oproti skutečnému stavu věci. Podle správce daně si daňový subjekt zvolil způsob účtování o nákladech na pořízení nedokončeného dlouhodobého majetku, avšak nezvážil daňové důsledky zvolené formy účtování. Nejednalo se tak o účetní chybu, jak argumentoval daňový subjekt, ale o volbu formy účtování. Doměření daně tedy nepostihuje nesprávné vedení účetnictví, jak dovozuje daňový subjekt, ale nesplnění všech zákonných podmínek.

Krajský soud se závěry správce daně souhlasil: pro uplatnění nákladů v odpočtu je nezbytnou podmínkou, aby náklady byly jako takové v souladu s účetními předpisy rovněž účtovány. Z těchto důvodů soud žalobu zamítl.

Ke stejnému závěru dospěl i KS v Brně (rozsudek č. j. 62 Af 92/2019-73 ze dne 25. listopadu 2021), resp. Nejvyšší správní soud (rozsudek č. j. 1 Afs 357/2021-50 ze dne 7. června 2022).

Vedení oddělené evidence a také správné zaúčtování nákladů je pro uplatnění odpočtu velmi důležité. Ke zvýšení jistoty ohledně správného způsobu vykazování nákladů může přispět závazné posouzení, s jehož přípravou vám rádi pomůžeme. 

 

Sdílet článek