Příspěvky pojišťovně jako snížení prodejní ceny pro DPH

Rozsudek Boehringer Ingelheim C-717/19 řeší, zda příspěvky pojišťovně na dotovaná léčiva představují pro účely DPH snížení fakturované ceny. Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) potvrdil své předchozí závěry. Konstatoval, že pojišťovna je vůči dodavateli v pozici konečného spotřebitele a skutečnost, že jí jsou vypláceny příspěvky vypočtené z obratu prodaných léků, vede k následnému snížení základu daně. Dodavatel je tedy oprávněn snížit původně deklarovaný základ daně, neboť došlo ke snížení ceny.

Boehringer Ingelheim je maďarská společnost, která uvádí dotovaná léčiva na trh. Dodává léčiva velkoodběratelům (distributorům), kteří je dále prodávají lékárnám. Léky mohou být pro konečné spotřebitele dotovány zdravotní pojišťovnou (NEAK), spotřebitel pak v lékárně hradí jen „zbytkovou část“ ceny (doplatek mezi cenou léku a dotací vyplacenou NEAK). Dotaci vyplácí NEAK lékárně.  

Částka, kterou za léky obdrží lékárny a která tvoří základ DPH, má tedy dvě složky, a to jednak dotaci NEAK a jednak „zbytkovou část“ hrazenou pacientem. Lékárna odvádí DPH z obou složek ceny. 

Společnost Boehringer uzavřela s NEAK smlouvy o úhradě nákladů za účelem poskytnutí dotací na vybrané léky. Tím de facto přispívala NEAK na dotaci (příspěvky byly stanoveny na základě prodaných léčiv) – odváděla část svého obratu z předmětných prodejů. NEAK nevystavila na příspěvek žádnou fakturu, zaslala však výzvu k úhradě příspěvku a úhradu bylo možné doložit bankovním výpisem. 

Z důvodu vyplacení daného příspěvku snížila společnost Boehringer původně odvedenou DPH (resp. snížila původně deklarovaný základ daně na výstupu) z titulu snížení ceny léčiv.  
Předkládající soud měl, v souladu se závěry předchozího rozsudku Boehringer Ingelheim Pharma (C-426/16 z roku 2017), za to, že NEAK musí být považována za konečného spotřebitele. Pokud tedy část z ceny léčiv společnost nezískala, protože vyplatila příspěvek NEAK, cena daných léčiv tím byla snížena.   

SDEU potvrdil, že vzhledem k tomu, že lékárna musí odvést DPH z částky uhrazené jak pacientem, tak NEAK, musí být NEAK považována za konečného spotřebitele dodání uskutečněného společností Boehringer. Protože společnost Boehringer neobdržela část protiplnění získaného prodejem léčiv z důvodu příspěvku pro NEAK, je třeba mít za to, že cena léčiv byla následně snížena.  

Výše uvedená skutečnost nemůže být zpochybněna tím, že příspěvky jsou hrazené NEAK nikoli na základě zákonné povinnosti, ale na základě smluvního ujednání.  

Další otázkou, kterou se SDEU v daném případu zabýval, je otázka držby faktury jako případné podmínky nezbytné pro danou úpravu základu daně. K této otázce soud uzavřel, že držba faktury není pro opravu základu daně nutná, jestliže lze provedení plnění (a jeho úhradu) prokázat jinými způsoby. 

Sdílet článek