Zpět na výpis

Přiznání nároku na odpočet v případě, že dodavatel neodvedl DPH na výstupu

V případu C-227/21 HA.EN. se Soudní dvůr Evropské unie zabýval otázkou, zda má příjemce plnění nárok na odpočet DPH, pokud věděl nebo vědět mohl, že poskytovatel plnění neodvede DPH na výstupu z důvodu nepříznivé finanční situace.

Litevská společnost podnikající v oblasti výstavby nemovitostí se dostala do platebních problémů a nemohla splácet svůj úvěr, který byl zajištěn zástavním právem k nemovitosti. V důsledku platební neschopnosti byla uvedená nemovitost nabídnuta v dražbě. O nemovitost žádný kupující neprojevil zájem, proto se společnost dohodla se svým věřitelem, společností HA.EN., že na ni danou nemovitost převede, čímž dojde k zániku části pohledávek společnosti HA.EN. 

Společnost v platebních problémech vystavila společnosti HA.EN fakturu, na které uvedla základ daně a DPH. Ačkoliv společnost DPH na výstupu z této faktury ve svém daňovém přiznání přiznala, nikdy ji neodvedla. Společnost HA.EN. přijatou fakturu vykázala ve svém daňovém přiznání a uplatnila související nárok na odpočet DPH. 

Litevský správce daně odmítl společnosti HA.EN přiznat nárok na odpočet DPH, protože věděla nebo mohla vědět, že její dodavatel z důvodu své nepříznivé finanční situace DPH na výstupu neuhradí. Společnost HA.EN. se tímto měla dopustit zneužití práva. 

SDEU již v minulosti judikoval, že otázka, zda dodavatel odvedl či neodvedl DPH na výstupu, nemá vliv na nárok příjemce plnění na odpočet DPH. Nárok na odpočet lze odmítnout pouze v případě, že se osoba povinná k dani dopustila daňového úniku nebo zneužití práva. Aby bylo zneužití práva prokázáno, musí být splněny dvě podmínky: 

  • výsledkem dotčených plnění musí být získání daňové výhody, která je v rozporu s cílem daňové legislativy, a
  • získání této daňové výhody musí být hlavním účelem těchto plnění. 

SDEU konstatoval, že společnost HA.EN. se zneužití práva nedopustila. Argumentoval zejména tím, že směrnice o DPH nárok na odpočet u podobných typů plnění přiznává, jelikož umožňuje uplatnit režim přenesení daňové povinnosti. Dále dle soudu nelze pouze na základě finančních obtíží dodavatele vyvodit jeho protiprávní úmysl nezaplatit dlužnou DPH. Dodavatel prodával nemovitost (i když v nuceném prodeji) za účelem úhrady svých dluhů. Odepření nároku na odpočet DPH by tak bylo v rozporu se směrnicí o DPH. 

Česká republika implementovala do zákona o DPH povinnost uplatnit při prodeji nemovité věci dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji režim přenesení daňové povinnosti. Zmíněný rozsudek nicméně přináší daňovým subjektům další možnost argumentace při odmítnutí nároku na odpočet DPH ze strany správce daně. 

 

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás