Program TRIO přijímá žádosti ve čtvrté veřejné soutěži

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo v rámci dotačního programu TRIO již čtvrtou veřejnou soutěž. Program TRIO je zaměřen na podporu provozních nákladů vynaložených při řešení projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Aktuální veřejná soutěž přináší několik novinek.

Program TRIO podporuje projekty se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií, jako jsou fotonika, mikroelektronika, pokročilé materiály (také v oblasti stavebnictví), pokročilé výrobní technologie a další. Každý projekt musí na konci prokázat definovaný výsledek, např. v podobě patentu, ověřené technologie, poloprovozu, softwaru aj. Software musí být určen pro komerční využití, žadatel ho tedy nesmí vytvořit pouze pro vlastní potřebu.

MPO hodlá podpořit přibližně 120 projektů, přičemž výše podpory na jeden projekt bude činit maximálně 20 milionů Kč. Dotaci je možné získat i na projekty s místem realizace v Praze.

Z časového hlediska platí pro projekty následující omezení:

  • zahájení řešení v období od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019,
  • ukončení řešení nejpozději do 31. 12. 2022,
  • doba trvání řešení projektu maximálně 48 měsíců.

Čtvrtá soutěž přináší oproti té předchozí několik změn. První novinkou je možnost podat maximálně dva projektové záměry na jedno IČO (dříve možnost tří projektů). Další změnou je nižší míra intenzity podpory, která může dosáhnout nanejvýš 70 % celkových uznatelných nákladů, a to v součtu za všechny uchazeče. Intenzita podpory pro jednotlivé uchazeče se odvíjí od velikosti podniku. Nutnou podmínkou je účinná spolupráce s alespoň jednou výzkumnou organizací, přičemž uchazeč tak může zvýšit intenzitu podpory projektu. Žadatel a výzkumná organizace nesmí být spojenými osobami. Ke změně došlo také v rámci bodových kritérií, kdy je kladen větší důraz na technické a užitné parametry očekávaného výsledku projektu a jeho srovnatelnost v rámci České republiky i zahraničí.

Žádosti mohou uchazeči posílat již od začátku září, jejich příjem bude uzavřen 31. října 2018. Poté bude do 12. dubna 2019 probíhat hodnocení žádostí.

Sdílet článek