Zpět na výpis

Prominutí DPH při dodání elektřiny a plynu

Na základě středečního rozhodnutí ministryně financí se promíjí DPH při dodání elektřiny či plynu, jejich pořízení z jiného členského státu či dovozu. Prominutí se týká všech dodání uskutečněných (den uskutečnění zdanitelného plnění) v průběhu listopadu a prosince 2021 či zálohových plateb na dodání, které budou přijaty v tomto období.

Rozhodnutí neomezuje okruh osob, na něž se prominutí vztahuje. Daň tak bude prominuta u dodávek elektřiny a plynu distributory těchto energií, ale také při jejich dalších dodávkách (například dodávky nájemcům v rámci pronájmu nemovitostí apod.) či dodávkách mezi obchodníky s energiemi, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti. Prominutí se vztahuje nejen na dodávky domácnostem či malým podnikatelům (neplátcům daně), jak vláda avizovala dříve, ale na veškeré dodávky i plátcům DPH. Úspory tak dosáhnou i subjekty, které jsou plátci DPH, ale nárok na odpočet nemohou uplatnit. Určitou úsporu ve peněžních tocích však mohou realizovat i ostatní plátci DPH. 

Vzhledem k tomu, že u dodání plynu či elektřiny obecně dochází k uskutečnění zdanitelného plnění odečtem spotřeby z měřícího zařízení, v případě odečtu v uvedeném období dojde prakticky k prominutí daně i u dodávek, které byly fyzicky dodány dříve, ale nebyly kryty zálohovými platbami. 

Dle Generálního finančního ředitelství by dodavatel neměl na daňovém dokladu za plnění či přijaté zálohové platby v tomto období uvádět DPH. Naopak odběratel nebude z těchto plnění moci uplatnit nárok na odpočet, a to ani v případě, kdy by daň byla na daňovém dokladu uvedena. Dříve vydané platební kalendáře (vydané jako daňový doklad) však nebude nutné měnit a měly by být považovány za předpis k úhradě. Praktický postup bude obdobný jako v případech, kdy by došlo k uplatnění osvobození z těchto plnění s nárokem na odpočet. Zda se zálohová platba sníží z důvodu prominutí daně, se projeví až v rámci následného vyúčtování odečtem zálohy v plné výši a bude záviset na existujícím smluvním ujednání mezi dodavatelem a odběratelem. 

Při vyúčtování dodávek elektřiny či plynu by se mělo zřejmě postupovat podle stávajících ustanovení zákona o DPH.

V této souvislosti je nutné uvést, že vláda na středečním zasedání schválila předlohu návrhu novely zákona o DPH, která by měla od 1. ledna 2022 dodávky elektřiny a plynu osvobodit od DPH (s nárokem na odpočet). Osvobození by se mělo uplatnit po dobu jednoho roku do 31. prosince 2022. Vláda se zároveň obrátila na Evropskou komisi s žádostí o umožnění tohoto postupu. Návrh novely musí být pro nabytí účinnosti schválen ve standardním legislativním procesu. 

Rádi s vámi prodiskutujeme praktické aspekty tohoto rozhodnutí. Obraťte se prosím na vaše standardní kontakty v KPMG či na autory tohoto příspěvku. 

 

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás