Revoluce v podobě Quick fixes je na dosah. Jaká opatření zasáhnou firmy nejvíce?

Za pár měsíců nás u intra-komunitárních dodávek čekají jedny z nejzásadnějších změn poslední doby týkající se DPH. Úplně se změní například mechanismus uplatnění DPH u konsignačních (call-off) skladů, kdy příjemce zboží již nebude DPH odvádět automaticky při fyzickém naskladnění zboží. Nově definován je princip přiřazení přepravy u řetězových transakcí a striktně stanoveny jsou i podmínky správného vykazování dodání zboží do EU. Firmy také čeká důkladná příprava na nové požadavky ohledně prokazování přepravy zboží do EU.

Systémové změny nastanou u konsignačních (call-off) skladů. V současné době se přesuny zboží do skladu zdaňují automaticky k datu naskladnění. Nově bude zdanění navázáno na převod práva nakládat se zbožím jako vlastník. Novela upravuje i další administrativní povinnosti ohledně skladové evidence a vykazování přesunu zboží v  reportech k DPH. Změny si vyžádají kompletně nové nastavení pro současné daňové zacházení se sklady i vedení jejich evidence. 

Další opatření upravuje, k jaké dodávce se přiřadí přeprava, kterou v řetězové transakci (dvě a více po sobě následujících dodání spojených s jednou přepravou) uskuteční prostřední osoba. Nově bude záležet na tom, jaké DIČ předloží prostřední osoba svému dodavateli. Pouze dodání s přepravou je možné klasifikovat jako intra-komunitární dodávku, která může být potenciálně osvobozená od DPH. Zbývající dodání naopak představují lokální dodávky a musí být zatíženy DPH na výstupu. Nová právní úprava reaguje na častou chybovost firem, na základě kterých pak zpětně dochází k doměrkům DPH u dodávek, které finanční správa překlasifikuje na lokální. 

Jedna z nejrozsáhlejších a nejkomplikovanějších změn se týká prokazování přepravy zboží do EU. Oproti současné legislativní úpravě dojde již od 1. ledna 2020 ke znatelnému zpřísnění. Dodavatel, který chce prokázat, že zboží bylo přepraveno do EU (což je jedna z podmínek pro osvobození tohoto dodání od DPH), bude v praxi muset vlastnit 2–3 sobě si neprotiřečící dokumenty potvrzující přepravu. Ty musí být navíc vystaveny různými, na sobě nezávislými stranami. Subjekt vydávající dokument nesmí být zároveň závislý ani na prodávajícím ani na pořizovateli. Již nyní tak vyvstává řada otázek, do jaké míry lze podmínku nezávislosti vlastně naplnit. 

V neposlední řadě bude nutné splnit novou věcnou podmínku klasifikující zboží do EU jako osvobozené od DPH, to znamená správně deklarovat toto dodání v souhrnném hlášení. 

Tyto novinky z velké části představují zásadní změny dosavadního systému, proto doporučujeme pečlivou přípravu.

Sdílet článek