Zpět na výpis

Rusko na seznamu nespolupracujících jurisdikcí: daňové dopady pro české společnosti

Rada EU s účinností od 21. února 2023 rozšířila seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti o Britské Panenské ostrovy, Kostariku, Marshallovy ostrovy a Rusko. Tato skutečnost může mít poprvé širší daňový dopad, a to především pro české subjekty, jenž vlastní obchodní podíl ve společnosti, která je ruským daňovým rezidentem. Upozorňujeme na dvě skutečnosti, které v souvislosti se zařazením Ruska na seznam mohou české společnosti v oblasti daní řešit.

V minulosti Rada EU nařídila členským státům, aby vůči zemím uvedeným na seznamu nespolupracujících jurisdikcí implementovaly do svých daňových předpisů alespoň jedno z navržených obranných opatření. Jedná se např. o neuznatelnost nákladů; zpřísnění pravidla pro zdanění ovládané zahraniční společnosti, pokud se ovládaná společnost nachází v nespolupracující jurisdikci (tzv. CFC rules); uplatnění srážkové daně nebo omezení osvobození od daně z příjmů u příchozích dividend ze zahraničí. 

Aktuální seznam nespolupracujících jurisdikcí, který obsahuje 16 států, zveřejňuje ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji (k nahlédnutí zde). Seznam dvakrát ročně reviduje Rada EU. Důvodem pro zařazení Ruska je skutečnost, že má škodlivý preferenční daňový režim pro mezinárodní holdingové společnosti a tento problém zatím neodstranilo. 


Pravidla CFC

ČR si za obranné opatření vůči zemím na seznamu zvolila zpřísnění pravidla pro zdanění ovládané (zjednodušeně dceřiné) zahraniční společnosti (tzv. pravidla CFC), která implementovala do zákona o daních z příjmů v novele účinné k 1. lednu 2021. Všechny příjmy (tedy nejen vybrané pasivní příjmy, jako je tomu ve standardním režimu CFC) ruské dceřiné společnosti (ovládaná společnost) tak budou zahrnuté do základu daně české mateřské společnosti (ovládající společnost) a tedy patřičně zdaněny v ČR. 

Pravidlo CFC bude relevantní pro české ovládající společnosti, které drží v ruské společnosti přímo nebo nepřímo podíl přesahující 50 %.

Pravidlo bude nutné aplikovat u všech ruských ovládaných společností, jejichž zdaňovací období skončí kdykoliv po datu 21. února 2023 (za předpokladu, že Rusko bude stále figurovat na seznamu k datu skončení zdaňovacího období ovládané společnosti).

Upozorňujeme, že v důsledku zařazení jurisdikce na seznam není třeba již dále zkoumat, zda ovládaná společnost vykonává podstatnou ekonomickou činnost, případně provádět test efektivní sazby daně ovládané společnosti. I v případě, že by splňovala kritérium vykonávání podstatné ekonomické činnosti nebo test efektivní sazby daně, je třeba zahrnout všechny příjmy do základu daně české ovládající společnosti.

 

 

DAC 6

České společnosti by neměly opomenout další skutečnost, která je zařazením Ruska na seznam ovlivněna: hlášení přeshraničních transakcí podléhajících oznamovací povinnosti dle DAC 6. Jedná se o jeden ze zákonem vymezených charakteristických znaků, který stanoví, že v případě, kdy česká společnost bude generovat daňově uznatelné náklady vůči ruské přidružené společnosti (či jakékoli jiné přidružené společnosti uvedené na seznamu), bude tato transakce (uspořádání) podléhat oznamovací povinnosti dle DAC 6 (a to i bez splnění testu hlavního přínosu, kterým je získání daňové výhody).