SDEU: k uskutečnění spojení podniků, které vyžaduje povolení soutěžního úřadu, může dojít ještě před uplatněním opce

Tribunál Soudního dvora EU (SDEU) v nedávném rozsudku ve věci T-609/19 zdůraznil, že je nutné rozlišovat mezi „spojením“ a „uskutečněním spojení“. K uskutečnění spojení podniků, které vyžaduje předchozí notifikaci Evropské komisi, tak může dojít již před získáním kontroly nad takovým podnikem.

Tribunál Soudního dvora EU („SDEU“) se zabýval převzetím společnosti Toshiba Medical Systems Corporation („TMSC“) společností Canon. Tato akvizice proběhla komplikovaným procesem ve dvou fázích. V první fázi (předběžná operace) uzavřel Canon s Toshibou, mateřskou společností TMSC, smlouvu, na jejímž základě Canon získal opci na nákup akcií TMSC. Poté s několikaměsíčním odstupem následovala druhá fáze operace: Canon získal potřebný souhlas se spojením od Komise a poté uplatnil opci na nákup akcií. Stal se tak jediným akcionářem společnosti TMSC. Důvodem pro tuto postupnou akvizici bylo to, aby byl prodej TMSC uznán za kapitálový vklad v účetnictví společnosti Toshiba a Canon zároveň získal formální kontrolu nad TMSC až po získání nezbytných povolení soutěžních úřadů.

Komise akvizici nejprve povolila. Nicméně následně na základě stížnosti třetí osoby zahájila šetření z důvodu možného porušení oznamovací povinnosti a zákazu uskutečnění spojení před jeho oznámením. Ve svém následném rozhodnutí Komise konstatovala, že Canon porušil uvedené povinnosti tím, že akvizici TMSC uskutečnil předčasně (částečně) již v rámci předběžné operace.

Canon se proti zmíněnému rozhodnutí bránil před SDEU. Ten konstatoval, že je nutné rozlišovat mezi pojmy „spojení“ a „uskutečnění spojení“. Zatímco ke „spojení“ může dojít až v momentě získání kontroly nad podnikem na trvalém základě (tzn. je vyloučeno „částečné spojení“), k „uskutečnění spojení“ může dojít již v okamžiku, kdy strany uskuteční operace přispívající k trvalé změně kontroly cílového podniku. A vzhledem k tomu, že spojení je možné uskutečnit i prostřednictvím několika formálně oddělených právních transakcí, které jsou vzájemně propojené a na sobě závislé, je možné uskutečnit spojení i částečným způsobem před získáním kontroly nad takovým podnikem. To byl případ i TMSC, jelikož předběžná operace měla podle SDEU přímou funkční vazbu na změnu kontroly nad TMSC a byla pro uskutečnění spojení nezbytná.

Z rozsudku tak vyplývá, že Komise i SDEU interpretují pojem „uskutečnění spojení“ velmi široce. Spojující podniky proto musí s dostatečným předstihem posoudit, zda a případně v který okamžik jim vznikne povinnost notifikovat chystané spojení soutěžním úřadům. V případě chybného vyhodnocení jim hrozí zrušení spojení nebo pokuta až do výše 10 % čistého obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období.
 

Sdílet článek