Zpět na výpis

SDEU: Oprava odpočtů DPH u vyřazeného zboží

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodl ve věci úprav odpočtu u vyřazeného zboží, které nadále již nebylo vhodné k dalšímu použití z důvodu opotřebení, vad a zastaralosti. Daňový subjekt obhájil neprovedení úpravy odpočtu DPH u vyřazeného zboží, které objektivně ztratilo užitečnost.

Bulharská telekomunikační společnost prodala mezi lety 2014 a 2017 vybraný vyřazený dlouhodobý majetek jako odpad, případně jej zničila či odstranila. Na základě toho upravila uplatněný nárok na odpočet DPH. V roce 2019 si ale podala žádost o vrácení částek z úpravy odpočtu s odůvodněním, že bulharské právo je v tomto ohledu neslučitelné se směrnicí o DPH. Správce daně žádost zamítl, stejně jako soud navazující žalobu. Společnost proto podala kasační stížnost a odvolací soud se obrátil na SDEU.

Článek 185 směrnice o DPH obecně říká, že se oprava DPH neprovádí u plnění, která zůstala zcela nebo zčásti nezaplacena. Neprovádí se ani při zničení, ztrátě či krádeži majetku, které byly řádně doloženy nebo potvrzeny. Členské státy ale mohou u nezaplacených nebo zčásti nezaplacených plnění a u krádeží opravu vyžadovat.

Bulharský soud se SDEU dotázal, zda vyřazení zboží představuje změnu okolností zohledněných při výpočtu DPH odečtené na vstupu, jestliže zboží bylo následně prodáno. Odpověď soudu zněla, že prodej zboží představuje zdanitelné plnění s vazbou na nárok na odpočet. Že jde o prodej odpadu mimo běžnou hospodářskou činnost, je irelevantní.

Dále byl SDEU dotázán, zda jde o změnu okolností i v případě řádně doloženého zničení či zlikvidování vyřazeného zboží. SDEU i v tomto rozhodl kladně, ačkoli tato změna nezakládá povinnost provést opravu odpočtu, pokud je zničení řádně prokázáno nebo odůvodněno.

Zničením či ztrátou možnost použít zboží v rámci zdanitelných plnění zcela zaniká. Ztráta logicky nemůže vyplývat z dobrovolného jednání jeho vlastníka, u „zničení“ to ale vyloučeno není. V případě likvidace majetku, o níž bylo rozhodnuto z důvodu objektivní ztráty užitečnosti tohoto majetku v rámci obvyklých hospodářských činností, jsou naplněny podmínky čl. 185.

Bulharský soud se SDEU závěrem dotázal, zda článek 185 Směrnice o DPH brání vnitrostátním ustanovením, která při vyřazení zboží ukládají povinnost provést opravu nároku na odpočet DPH. Ze závěrů předchozích otázek jasně vyplývá, že těmto ustanovením brání. Kromě toho není řádně doložené zničení majetku jedním z případů, kdy čl. 185 umožňuje členským státům opravu odpočtů daně vyžadovat.