Zpět na výpis

Sleva na pojistném na sociální zabezpečení u zaměstnanců na zkrácený úvazek

Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti od 1. února 2023 umožní zaměstnavatelům uplatnit slevu na pojistném u vybraných zaměstnanců ve zkráceném pracovním nebo služebním poměru. Cílem novely je motivovat k zaměstnávání osob, které z důvodu věku nebo různých životních situací nemohou pracovat na plný úvazek.

Jedná se o slevu z pojistného u části hrazené zaměstnavatelem, tj. ze současných 24,8 % z vyměřovacího základu, která tak náleží zaměstnavateli a nikoliv zaměstnanci. 

Zaměstnavatel bude moci uplatnit měsíční slevu na pojistném na sociální zabezpečení ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců ve zkráceném služebním nebo pracovním poměru za následujících podmínek:

  • jejich pracovní doba činí nejméně 8 hodin, avšak nepřekročí 30 hodin týdně;
  • jejich vyměřovací základ ze všech zaměstnání u téhož zaměstnavatele nepřesáhne 1,5násobek průměrné mzdy a
  • zároveň, jejich vyměřovací základ ze všech zaměstnání u téhož zaměstnavatele připadající na 1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin v kalendářním měsíci nepřesáhne 1,15 % průměrné mzdy. 

Novela obsahuje ještě další specifické podmínky pro uplatnění slevy. 

Do vybraných kategorií zaměstnanců budou patřit například:

  • osoby starší 55 let;
  • rodiče pečující o děti mladší 10 let;
  • osoby pečující o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby; 
  • osoby se zdravotním postižením či
  • osoby na rekvalifikaci. 

Sleva na pojistném se také týká osob mladších 21 let, a to bez ohledu na rozsah jejich sjednaného pracovního úvazku. 

V případě více zaměstnání u jednoho zaměstnavatele bude možné slevu na pojistném na konkrétního zaměstnance uplatnit pouze z jednoho zaměstnání. Pokud by zaměstnanec v příslušném kalendářním měsíci vykonával zaměstnání u více zaměstnavatelů, může tuto slevu uplatnit pouze jeden z nich, a to ten, který o slevu zažádá jako první.

Další podmínkou je, že zaměstnavatel záměr uplatnit slevu oznámí ČSSZ na předepsaném tiskopisu, a to nejpozději ve lhůtě pro podání přehledu za daný kalendářní měsíc, za který slevu uplatňuje. Slevu odečte z částky celkového pojistného za daný měsíc. Zaměstnavatel je zároveň povinen vést předepsanou evidenci o zaměstnancích, za které slevu na pojistném uplatňuje. 

Novela také zavádí informační povinnost pro zaměstnance vůči svému zaměstnavateli, aby zaměstnavatel měl k dispozici informace nezbytné pro uplatnění měsíční slevy na pojistném. Pokud zaměstnanec informační povinnost nesplní nebo úmyslně poskytne zaměstnavateli nesprávné údaje a tím bude sleva na pojistném uplatněna chybně, může dle novely zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat úhradu vzniklého penále.