Zpět na výpis

Směrnice o náležité péči: co musí společnosti vědět

Evropská unie zavádí novou směrnici o náležité péči firem v oblasti udržitelnosti (CSDDD). Tato směrnice společnostem přináší nové povinnosti. Ty se budou muset připravit na důkladnější kontrolu nejenom svých aktivit, ale také svých dodavatelských řetězců.

Povinnosti pro společnosti

Společnosti budou muset identifikovat a řešit možné i skutečné negativní dopady na lidská práva a životní prostředí při své činnosti, v dceřiných společnostech a u obchodních partnerů. Budou tak muset pravidelně mapovat rizika, přijímat preventivní opatření, aby předešly škodám na lidských právech a životním prostředí, a provádět nápravu, když ke škodám dojde. 

Velké společnosti budou dále povinny vypracovat a realizovat přechodové plány na zmírnění změny klimatu, které budou v souladu s cíli Pařížské dohody a Evropského klimatického zákona.


Na které společnosti se bude směrnice vztahovat?

Směrnice se vztahuje na velké unijní společnosti s více než 500 zaměstnanci a ročním obratem přesahujícím 150 milionů eur a za určitých podmínek i na společnosti s více než 250 zaměstnanci a obratem přesahujícím 40 milionů eur. Dále se vztahuje na velké společnosti ze třetích zemí, které dosahují ročního obratu přes 150 milionů eur v EU, a za určitých podmínek i pokud mají obrat vyšší než 40 milionů eur.

Mikro, malé a střední podniky (SMEs) nejsou přímo zahrnuty, ale mohou být nepřímo ovlivněny jako součást řetězců velkých společností. 


Náklady na dodržování pravidel

Společnosti ponesou různé náklady spojené s plněním nových povinností, které budou zahrnovat náklady na vytváření a udržování mechanismů pro mapování a řízení rizik či náklady spojené s adaptací firemních operací a hodnotových řetězců (tedy činností souvisejících s výrobou zboží nebo poskytováním služeb, např. vývoj výrobku či jeho likvidace, a činností v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů) tak, aby byly v souladu s novými požadavky.Prosazování pravidel

Členské státy určí orgány, které budou dohlížet na dodržování pravidel a ukládat sankce v případě jejich porušení.

Společnosti budou odpovědné za škody způsobené nedodržením povinností náležité péče. O dodržování zákonných povinností se přitom má starat především statutární orgán. Porušením by tedy mohlo dojít i k porušení péče řádného hospodáře a souvisejícím rizikům. Oběti budou mít také právo na odškodnění.


Další kroky

Směrnice vstoupí v platnost 20 dní po zveřejnění v Úředním věstníku EU. Členské státy budou mít dva roky na její transpozici do národního práva. Společnosti by měly začít co nejdříve pracovat na zavedení náležitých procesů, aby byly na nové požadavky připraveny.

Směrnice CSDDD představuje zásadní změnu pro společnosti v oblasti udržitelnosti a dodržování lidských práv a očekáváme, že přinese změnu v řadě právních předpisů v ČR. O konkrétních změnách vás budeme průběžně informovat.