Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Koreou se uplatní už od ledna

Nově sjednaná smlouva, která vstoupila v platnost na samotném sklonku roku 2019, nahrazuje původní dokument z roku 1992. V případě daně vybírané srážkou u zdroje se vztahuje již na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2020, což u plátců srážkové daně vyžaduje velmi rychlou reakci. U ostatních daní z příjmů se nové znění aplikuje na zdaňovací období začínající 1. ledna 2020 nebo později. Následně shrnujeme nejdůležitější změny.

Dividendy
Dividendy podléhají zdanění ve státě zdroje maximálně do výše 5 % hrubé částky dividend, a to jak v případě výplaty společnostem, tak i fyzickým osobám. Původní smlouva obsahovala rovněž 5% limit, ale pouze v případě, že příjemcem dividend byla společnost vlastnící alespoň 25 % kapitálu, v ostatních případech platil 10% limit.

Úroky
Za pozitivní změnu lze určitě považovat omezené zdanění vyplácených úroků, které se nyní zdaňují ve státě zdroje pouze do výše 5 % místo původních 10 %.

Licenční poplatky
Článek upravující licenční poplatky zůstává prakticky beze změny. Užití nebo právo na užití autorských práv k uměleckým, literárním a vědeckým dílům zůstává v zemi zdroje i nadále osvobozeno. U patentů, ochranných známek či průmyslového zařízení i nadále platí maximální sazba 10 %.

Stálá provozovna
Nová smlouva rozšiřuje definici o tzv. službovou stálou provozovnu, která vzniká poskytováním služeb na území druhého státu po dobu jedno nebo více období přesahující v úhrnu devět měsíců v jakémkoliv 12měsíčním období. Časový test rozhodný pro stálou provozovnu představující staveniště se nově prodlužuje z původních devíti měsíců na 12.

Zisky ze zcizení majetku
Úplnou novinkou je právo zdanit ve státě zdroje zisky z prodeje cenných papírů nebo podílů na společnosti, která je v daném státě rezidentem, pokud majetek této společnosti tvoří z více než 50 % nemovitý majetek nacházející se ve státě zdroje.

Vyloučení dvojího zdanění
Od roku 2020 může korejská společnost při zdanění dividend přijatých od českého rezidenta uplatnit při zápočtu nejen srážkovou daň, ale i českou daň ze zisků společnosti vyplácející dividendy, pokud vlastní alespoň 25% podíl na jeho kapitálu nebo hlasovacích právech.

V kontextu posledního vývoje na poli mezinárodního zdanění text smlouvy explicitně obsahuje pravidlo, že výhody z ní plynoucí nelze aplikovat v případě, že jejich získání bylo jedním z hlavních záměrů při realizaci dané transakce či přeshraničního uspořádání. Doporučujeme proto nepodceňovat význam dokumentace dokládající ekonomický smysl přeshraničních uspořádání.

Sdílet článek