Daně
9. 1. 2019

Sněmovna schválila daňový balíček – shrnujeme to nejdůležitější

Těsně před vánočními svátky schválila Poslanecká sněmovna tzv. daňový balíček (sněmovní tisk 206). Návrh novely bude v lednu ještě projednávat Senát. Upozorňujeme na několik změn v oblasti daně z příjmů fyzických osob a DPH.

Mária Marhefková
Iva Krákorová
Petra Němcová

U příjmů ze samostatně výdělečné činnosti a z pronájmu se zvyšují maximální hranice pro paušální výdaje, a to na:

  • 1 600 000 Kč namísto dosavadních 800 000 Kč u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a řemeslného podnikání,
  • 1 200 000 Kč namísto dosavadních 600 000 Kč u příjmů ze živnostenského podnikání,
  • 800 000 Kč namísto dosavadních 400 000 Kč u jiných příjmů ze samostatné činnosti,
  • 600 000 Kč namísto dosavadních 300 000 Kč u nájmu majetku, a to jak zařazeného do obchodního majetku, tak privátního.

Procentuální výše paušálních výdajů (80 %, 60 %, 40 %, 30 %) zůstávají nezměněny. Pro podnikatele se tedy situace vrací do let 2016 a 2017, kdy maximálním limitům paušálních výdajů odpovídal hrubý příjem ve výši 2 mil. Kč. Nové limity bude možné uplatnit již za zdaňovací období, ve kterém novela nabyde účinnosti.

V souvislosti se zvýšením rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění zaměstnanců od 1. ledna 2019 na částku 3 000 Kč měsíčně se zvýšil i limit příjmu ze závislé činnosti pro uplatnění srážkové daně. Účinnost této změny nastane prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém novela nabude platnosti.

V oblasti DPH byl schválen pozměňovací návrh, který snad zklidní rozbouřenou debatu ohledně změn, které se očekávaly u režimu jednatelů. Zůstane zachována současná právní úprava, dle které činnosti osob, které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti, nepředstavují samostatné ekonomické činnosti.
 
Dále byl schválen pozměňovací návrh, kterým byly zrušeny věcné změny u pojetí dotací. V neposlední řadě pak jistě zajásají i leasingové společnosti, neboť explicitní úprava nového pojetí leasingu (které však již dnes vyplývá z judikovaných případů Soudního dvora Evropské unie) v české legislativě by měla nabýt účinnosti „až“ 1. ledna 2020. Tato skutečnost by měla poskytnout leasingovým společnostem dostatečný čas na přípravu.

S ohledem na to, že některá ustanovení novely zákona o DPH vyplývají z povinné implementace evropské legislativy a implementační lhůtu 1. ledna 2019 se nepodařilo dodržet, vydalo GFŘ Informaci o uplatnění přímého účinku směrnice Rady (EU) 2017/2455 a směrnice Rady (EU) 2016/1065.

Jedná se zejména o změny v ustanoveních, která upravují místo plnění při poskytnutí telekomunikačních služeb, služeb vysílání a elektronicky poskytovaných služeb pro osoby nepovinné k dani a registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (režimu mimo EU) pro osoby povinné k dani ze třetích zemí a o změny týkající se zacházení s poukazy. Viz zpráva na stránkách Finanční správy.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign