Zpět na výpis

Soud nám dal za pravdu: dluhopisy emitované prostřednictvím komisionářské smlouvy nevstupují do testu nízké kapitalizace

Soud dal za pravdu našemu daňově-litigačnímu týmu ve sporu, který se týkal aplikace pravidel nízké kapitalizace. Při použití testu je třeba mít na zřeteli ekonomickou podstatu úvěrového vztahu – emise dluhopisů nespojeným investorům na základě komisionářské smlouvy do tohoto testu vstupovat nemá.

Na základě komisionářské smlouvy komitenti udělili spojené osobě – komisionáři pokyn, aby svým jménem, avšak pro a na účet komitentů obstaral emisi dluhopisů a zajišťoval po technické stránce distribuci výtěžku z emise dluhopisů a jejich splácení investorům do doby jejich splatnosti. Sporná byla právní otázka týkající se aplikace testu nízké kapitalizace na úrokové náklady z takto emitovaných dluhopisů

Orgány finanční správy totiž od počátku sporu nesouhlasily s tím, že stranami úvěrového vztahu z titulu dluhopisů byli z ekonomického hlediska jednotliví komitenti a investoři do dluhopisů a nikoliv komisionář, prostřednictvím kterého došlo k samotné emisi. Proto bylo dle nich nutné aplikovat test nízké kapitalizace, neboť finanční prostředky poskytnuté spojenou osobou – komisionářem jednotlivým komitentům byly ve skutečnosti úvěrovým finančním nástrojem poskytnutým mezi spojenými osobami.

Krajský soud nesouhlasil s posouzením orgánů finanční správy. Svůj závěr založil primárně na materiálním, nikoliv formálním zachycení předmětné transakce. Jednoznačně potvrdil, že v případě jednání pro a na účet komitentů (tzv. nepřímé zastoupení) náleží ekonomický výsledek takového jednání komitentovi, v jehož ekonomické sféře se transakce fakticky projevuje. Proto se zde mají projevit také daňové důsledky. Potvrdil, že z daňového hlediska je důležitá zejména skutečná podstata transakce a to, na čí účet je realizována. Dle krajského soudu současně nebylo pochyb, že smyslem a důsledkem uzavření komisionářské smlouvy a emise a úpisu dluhopisů bylo získat externí financování pro komitenty, nikoliv poskytnutí úvěru komitentům ze strany komisionáře jakožto spojené osoby. Vzhledem k tomu, že se jednalo o zajištění externího financování od třetích osob, a nikoliv o úvěrový finanční nástroj poskytnutý v rámci skupiny, nemá se aplikovat test nízké kapitalizace na úrokové náklady z emitovaných dluhopisů.

Závěry krajského soudu byly natolik přesvědčivé i pro finanční správu, že řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno pro její zpětvzetí.